سنتز مشتقات جدید از خانواده ایمیدازوتیادیازول و تری آزولو تری آزینها با استفاده از انجام واکنشهای چند جزئی و بررسی اثرات بیولوژیک محصولات حاصله / سارا عظیمی راد

سنتز مشتقات جدید از خانواده ایمیدازوتیادیازول و تری آزولو تری آزینها با استفاده از انجام واکنشهای چند جزئی و بررسی اثرات بیولوژیک محصولات حاصله / سارا عظیمی راد


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده شیمی

عنوان: "سنتز مشتقات جدید از خانواده ایمیدازوتیادیازول و تری آزولو تری آزینها با استفاده از انجام واکنشهای چند جزئی و بررسی اثرات بیولوژیک محصولات حاصله"

دانشجو : سارا عظیمی راد

رشته:  شیمی آلی

استاد راهنما : دکتر افسانه زنوزی

زمان : 1396/8/17  ساعت 16

مکان: اتاق سمینار

 

 

آدرس کوتاه :