سنتز مشتقات جدید بنزوفوران و بررسی اثرات بیولوژیکی آنها / دانشجو : فهیمه عابدینی فر

سنتز مشتقات جدید بنزوفوران و بررسی اثرات بیولوژیکی آنها / دانشجو : فهیمه عابدینی فر


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی

عنوان: سنتز مشتقات جدید بنزوفوران و بررسی اثرات بیولوژیکی آنها
دانشجو : فهیمه عابدینی فر
رشته:  شیمی آلی
استاد راهنما : دکتر مرتضی فرنیا - دکتر علیرضا فرومدی

زمان : یکشنبه 25 شهریور 1397 ساعت 4-6
مکان : دانشکده شیمی اتاق 272

چکیده:
بنزوفوران ترکیب هتروسیکلی شامل یک بنزن جوش خورده با یک حلقه فورانی است که به دلیل تشابه ساختاری به مواد طبیعی و سنتزی در سال های اخیر بسیارمورد توجه قرارگرفته اند. بنزوفوران ها و مشتقات آن ها عوامل مفیدی به منظور توسعه شیمی دارویی و گسترش داروهای جدید هستند. مشتقات بنزوفورانی خواص بیولوژیکی نظیر خواص ضدالتهاب، ضدمیکروبی، ضدقارچ، ضدسرطان و اثر بازدارندگی آنزیم¬های مختلف بخصوص آنزیم کولین استراز از خود نشان می دهند. در پروژه پیش رو ، مشتقات جدیدی از بنزوفوران ها سنتز گردیده و خواص ضدکولین استرازی، ضد دیابتیک و ضد قارچی آنها ارزیابی گردید.
 

آدرس کوتاه :