سنتز مشتقات جدید کرومنوکینولین و کرومنوکینولینون و بررسی اثرات ضد سرطان آنها / گلناز رحیم زاده

سنتز مشتقات جدید کرومنوکینولین و کرومنوکینولینون و بررسی اثرات ضد سرطان آنها / گلناز رحیم زاده


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده شیمی

 

عنوان: سنتز مشتقات جدید کرومنوکینولین و کرومنوکینولینون و بررسی اثرات ضد سرطان آنها

نام دانشجو : گلناز رحیم زاده

رشته:  شیمی آلی

نام استاد راهنما : دکتر ابراهیم کیانمهر - دکتر عباس شفیعی

 زمان : چهارشنبه 1396/11/25 ، ساعت 15:30

مکان : اتاق 272

چکیده:

1- سنتز مشتقات کرومنوکینولینون با استفاده از کاتالیزور مایع یونی ایمیدازولی تثبیت شده بر روی بستر نانومغناطیسی و از طریق واکنش چندجزئی 4-هیدروکسی کومارین ، مشتقات آلدهید و مشتقات بنزالدهید

2- سنتز مشتقات کرومنوکینولین از طریق واکنش ایمینودیلزآلدر درون مولکولی

3- سنتز مشتقات 3-آریل 2-تیوکسوکینازولینون از طریق واکنش چندجزئی ایزاتوییک انیدرید، آنیلین، کلروفرم وسولفور در محیط بازی

4-سنتز اکسازول ها از طریق واکنش ون لوزن با استفاده از آب و β-سیکلودکسترین

 

 

 

آدرس کوتاه :