سنتز نانوساختارهای فریتی و نانوکامپوزیت آنها با کربن بعنوان مواد الکترودی در ابرخازنها و الکتروکاتالیستهای اکسیژن / دانشجو : کیوان ملائی

سنتز نانوساختارهای فریتی و نانوکامپوزیت آنها با کربن بعنوان مواد الکترودی در ابرخازنها و الکتروکاتالیستهای اکسیژن / دانشجو : کیوان ملائی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز نانوساختارهای فریتی و نانوکامپوزیت آنها با کربن بعنوان مواد الکترودی در ابرخازن ها و الکتروکاتالیستهای اکسیژن

دانشجو : کیوان ملائی
رشته: شیمی الکتروشیمی -

استاد راهنما : دکتر محمدرضا گنجعلی

زمان : 97/11/7 ساعت 10
مکان : کلاس 123

چکیده:

جهت تامین نیازهای انرژی در حال رشد بازار الکترونیک، توسعهی ابرخازنها و سلهای سوختی با عملکرد خوب و قیمت مناسب ضروری میباشد. در اینجا، فریتها و نانوکامپوزیت آنها با کربن با روشهای شیمیایی هیدروترمال و خوداحتراقی سنتز شده و رفتار الکتروشیمیایی آنها برای کاربرد در ابرخازنها و الکتروکاتالیستهای تشکیل و احیای اکسیژن بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که مگنتیت ) 4O3Fe ( انتخاب مناسبی برای الکترودهای شبهخازنی در هردو محلولهای قلیایی و خنثی میباشد. به ویژه، هر دو کربن سنتز شده درجا و کربن اضافه شده )کربن بلاک( تاثیر قابل توجهی روی عملکرد الکتروشیمیایی آن دارند. الکترود نانوکامپوزیت مگنتیت-کربن ظرفیت خازنی 1-F g 300 را در محلول 3 مولار KOH و الکترود مگنتیت کربن بلاک ظرفیت - 1-F g 128 را در محلول 1 مولار 4SO2Na نشان میدهد. ازطرفی دیگر، نانوکامپوزیتهای 4O2CoFe-C و 4O2NiFe-C به دلیل برهمکنشهای بینفلزیشان، فعالیت الکتروکاتالیستی بالایی را برای هردو واکنش تشکیل و احیای اکسیژن در محیط قلیایی نشان میدهند به گونهای که 4O2CoFe-C برای واکنش تشکیل اکسیژن، پتانسیل مازاد mV 350 را با پایداری بالا نشان میدهد.

آدرس کوتاه :