سنتز نانوکامپوزیت برپایه هیدروکسید کبالت- گرافن به روش الکتروشیمیایی، بررسی مشخصات و کاربرد آن به عنوان ماده ابرخازنی / دانشجو: سید عباس رحیمی

سنتز نانوکامپوزیت برپایه هیدروکسید کبالت- گرافن به روش الکتروشیمیایی، بررسی مشخصات و کاربرد آن به عنوان ماده ابرخازنی / دانشجو: سید عباس رحیمی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز نانوکامپوزیت برپایه هیدروکسید کبالت- گرافن به روش الکتروشیمیایی، بررسی مشخصات و کاربرد آن به عنوان ماده ابرخازنی

دانشجو: سید عباس رحیمی
رشته: شیمی – الکتروشیمی

استاد راهنما: پروفسور دکتر پرویز نوروزی
استاد مشاور: پروفسور دکتر محمدرضا گنجعلی

زمان: یک شنبه 1398/07/14 ساعت 18-16
مکان:  دانشکده شیمی – اتاق سمینار

چکیده:

امروزه ابرخازن های هیبریدی جهت دستیابی به قابلیتهای ابرخازنی انرژی و توان ویژه بسیار مناسب، مورد توجه خاصی می باشند. در این کار، کامپوزیت های هیدروکسید کبالت- گرافن اکسید احیا شده به کمک روش الکترودی پوزیشن کاتدی همزمان در دو بخش مجزا سنتز شده و به عنوان ماده الکترودی ابرخازنی به کار رفته اند. در بخش اول، کامپوزیت بدون کمک هیچ معرفی از مخلوط یون کبالت و گرافن اکسید، بر روی تیغه استیل زنگ نزن و در کار دوم به کمک سورفکتانتهای کاتیونی، آنیونی و خنثی بر روی فوم نیکل نشانده  شدند. کامپوزیت های حاصل در هر دو بخش، خواص ابرخازنی (ظرفیت ویژه، قابلیت سرعت، طول عمر چرخه، انرژی ویژه و توان ویژه) بسیار خوبی را نشان دادند.

 

آدرس کوتاه :