سنتز نانو بیوکاتالیست با پایه گرافنی در جهت تولید سوخت بیودیزل از زیست توده جلبک / دانشجو: طاهره نعمتیان

سنتز نانو بیوکاتالیست با پایه گرافنی در جهت تولید سوخت بیودیزل از زیست توده جلبک / دانشجو: طاهره نعمتیان


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز نانوبیوکاتالیست با پایه گرافنی در جهت تولید سوخت بیودیزل از زیست تود ه جلبک

دانشجو: طاهره نعمتیان
رشته:  شیمی کاربردی

استاد راهنما: دکتر علیرضا شاکری

زمان: روز شنبه 1398/7/13 ساعت 16:00
مکان: اتاق سمینار دانشکده شیمی

چکیده:

کشتِ ریزجلبک Chlorella vulgaris در محیطِ کشتِ BG11 بهینه شده برای تولید روغن، انجام شد. روش استخراج با حلال برای استخراج روغن ریزجلبک و روغن ریزجلبک  به عنوان خوراک تولید بیودیزل استفاده شد. آنزیم لیپازِ قارچِ Rhizopus oryzae، به روش های جذب فیزیکی و اتصال کوالانسی بر پایه های اَبَرپارامغناطیسی، تثبیت شد. فرایند تولید بیودیزل در حضور نانوبیوکاتالیست های با پایه های حاوی نانوذراتِ مغناطیسی اکسیدِ آهن (MNP)، نانوبیوکاتالیست های با پایه های حاوی گرافن اکسایدِ مغناطیسی شده (MGO) و نانوبیوکاتالیست های با پایه های حاوی گرافن اکسایدِ سه بعدیِ مغناطیسی شده (3DMGO) انجام گرفت.  برای پایه های MNP و MGO در تثبیت، به وسیل ه جذب فیزیکی، از پای ه عامل دار نشده و عامل دار شده با 3-آمینوپروپیل تری اتیلن سیلان (AP)، و برای اتصال کوالانسی از پای ه عامل دار شده، همزمان با دو مولکولِ 3-آمینوپروپیل تری اتیلن سیلان و گلوتارآدهید (GA) استفاده شد. برای پای ه 3DMGO، با توجه به نتایج مطالعات پایه های MNP و MGO، فقط از اتصال کوالانسی، به روش مشابه با دو پای ه دیگر استفاده شد. کلی ه پایه های تهیه شده، به وسیل ه آنالیزهای XRD، FTIR، VSM، FESEM، همچنین پایه های MNP و پایه های حاوی MGO با ارزیابی پتانسیل زتا، ویژگی سنجی شدند. به منظور تایید تشکیل گرافن اکسایدِ کم لایه آنالیز AFM برای گرافن اکسایدِ شنتزشده به کار گرفته شد. همچنین پس از تثبیت آنزیم لیپاز برروی این پایه ها، اندازه گیریِ میزان بارگذاری، ارزیابیِ پارامترهای سینتیکی، ارزیابی پایداری حرارتی و پایداری انبارش مطالعه  شد. آزمون های ویژگی سنجی نشان داد که مواد مد نظر در این مطالعه به خوبی تهیه شدند. نتایج آزمون بارگذاری آنزیم و ارزیابی پارامترهای سینتیکی نشان داد که با اضافه کردن گروه های عاملی، قابلیت بارگذاری آنزیم و پارامترهای سینتیکی بهبود پیدا کردند. همچنین اتصال مولکول هایِ ذکرشده به پایه ها منجر به افزایش پایداری حرارتی و انبارش گردید. پایه های سه بعدی بهر ه تولید بیودیزل بالاتری نسبت به سایر  نایه ها نشان دادند.
 

 

آدرس کوتاه :