سنتز نانو ذرات هسته -پوسته، با پوسته پلیمری واصلاح آنها با لیگاند های حاوی نیتروژن و اکسیژن : بررسی رفتار جذبی لانتانیدها برروی آنها / جعفر اتحادی گرگری

سنتز نانو ذرات هسته -پوسته، با پوسته پلیمری واصلاح آنها با لیگاند های حاوی نیتروژن و اکسیژن : بررسی رفتار جذبی لانتانیدها برروی آنها / جعفر اتحادی گرگری


آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشکده  شیمی


عنوان: سنتز نانو ذرات هسته -پوسته، با پوسته پلیمری واصلاح آنها با لیگاند های حاوی نیتروژن و اکسیژن : بررسی رفتار جذبی  لانتانیدها برروی آنها

دانشجو: جعفر اتحادی گرگری
رشته:  شیمی کاربردی
اساتید راهنما: دکترعلیرضا شاکری و دکتر حسین سید کلال

زمان:  20 شهریور 1396 ساعت 11 صبح
مکان:  دانشکده شیمی کلاس 123

چکیده:
نانوذرات هسته/پوسته سیلیکا/پلی وینیل ایمیدازول با ضخامت کنترل شده و اندازه توزیع ذره باریک با استفاده از روش گرافت به ساخته شد. . نانوذرات هسته - پوسته سپس با استفاده از اسپکتروسکوپی FTIR، اندازه گیری طیف فتوالکترون اشعه X، میکروسکوپی الکترونی عبوری و آنالیز وزن سنجی حرارتی مشخصه گذاری شد. پس از سنتز، نانوذرات سیلیکا/پلی وینیل ایمیدازول با سدیم دی هیدروژن فسفات اغشته سازی شد و برای جذب یونهای ساماریوم (III) و دیسپرسیوم (III) از محلول آبی استفاده شد.

آدرس کوتاه :