سنتز نانو کامپوزیت­های پلیمری رسانا بر پایه پلی آنیلین و بررسی خواص کاتالیزوری آن­ها / دانشجو : سجاد ابراهیمی

سنتز نانو کامپوزیت­های پلیمری رسانا بر پایه پلی آنیلین و بررسی خواص کاتالیزوری آن­ها / دانشجو : سجاد ابراهیمی


آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علـوم

دانشکده شیمی

عنوان: سنتز نانو کامپوزیت­های پلیمری رسانا بر پایه پلی آنیلین و بررسی خواص کاتالیزوری آن­ها

دانشجو : سجاد ابراهیمی

رشته:  شیمی کاربردی

استاد راهنما : دکتر علیرضا شاکری

زمان : سه شنبه16 بهمن ماه ساعت 12:30

مکان : دانشکده شیمی، کلاس 123

آدرس کوتاه :