سنتز و اصلاح نانوساختارهای کربن نیتریدی و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیست در تخریب آلاینده‌های آلی (رنگدانه‌ها) / دانشجو: الهام بوربورعظیمی

سنتز و اصلاح نانوساختارهای کربن نیتریدی و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیست در تخریب آلاینده‌های آلی (رنگدانه‌ها) / دانشجو: الهام بوربورعظیمی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز و اصلاح نانوساختارهای کربن نیتریدی و کاربرد آن به‌عنوان فتوکاتالیست در تخریب آلاینده‌های آلی (رنگدانه‌ها)
دانشجو: الهام بوربورعظیمی
رشته:  شیمی معدنی
اساتید راهنما: دکتر علیرضا بدیعی، دکتر موید حسینی صدر
استاد مشاور: دکتر احمد امیری

زمان: یکشنبه 97/10/9 ساعت 13
مکان: کلاس 123

 

 

آدرس کوتاه :