سنتز و اصلاح نانو مواد مبتنی بر کربن و کاربرد آنها در ساخت بیوسنسور های لومینسانسی جهت اندازه گیری مولکول های زیستی (گلوکز و سیتوکروم سی) / دانشجو :فواد صالح نیا

سنتز و اصلاح نانو مواد مبتنی بر کربن و کاربرد آنها در ساخت بیوسنسور های لومینسانسی جهت اندازه گیری مولکول های زیستی (گلوکز و سیتوکروم سی) / دانشجو :فواد صالح نیا


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز و اصلاح نانو مواد مبتنی بر کربن و کاربرد آنها در ساخت بیوسنسور های لومینسانسی جهت اندازه گیری مولکول های زیستی (گلوکز و سیتوکروم سی)

دانشجو :فواد صالح نیا
رشته:  نانوشیمی

اساتید راهنما : دکتر محمد رضا گنجعلی-دکتر مرتضی حسینی
استاد مشاور: دکتر فرنوش فریدبد

زمان :شنبه 27 بهمن ماه 1397، ساعت 8:30
مکان : دانشکده شیمی-کلاس 227

چکیده:

در این پایان نامه دو حسگر با تکیه بر اصول لومینسانس طراحی شده است. در حسگر اول یک استراتژی سریع ، یک مرحله ای و بدون اتصال دهنده برای تهیه نانو کامپوزیت گرافن کوانتوم دات/لومینول/نانوذرات نقره مورد استفاده قرار گرفت.زیست حسگر طراحی شده عملکرد خوبی در شناسایی گلوکز در بازه 25 تا 250 میکرومولار با حد تشخیص 8 میکرومولار را ارائه داد. در حسگر دوم، یک روش شناسایی سیتوکروم سی بر پایه بازیابی فلورسانس نانو صفحات گرافیتی کربن نیتریدی به کمک یک توالی از آپتامر ویژه ارائه شد. پاسخ حسگر به آنالیت در بازه 16 تا 140نانو مولار خطی و حد تشخیص آن 2.6 نانو مولار محاسبه شد. حسگر تهیه شده ساده، ارزان قیمت با گزینش پذیری بالا بود که توانست در نمونه حقیقی سرم انسانی هم سیتوکروم انسانی را تشخیص دهد.

آدرس کوتاه :