سنتز و اصلاح نقاط کوانتومی با لیگاند های آلی برای اندازه گیری برخی از فلزات سنگین در نمونه های حقیقی / محمد حسن امینی

سنتز و اصلاح نقاط کوانتومی با لیگاند های آلی برای اندازه گیری برخی از فلزات سنگین در نمونه های حقیقی / محمد حسن امینی


آگهی دفاع از رساله دکتری
دانشکده شیمی


عنوان:
سنتز و اصلاح نقاط کوانتومی با لیگاند های آلی برای اندازه گیری برخی از فلزات سنگین در نمونه های حقیقی
دانشجو: محمد حسن امینی
رشته: شیمی تجزیه
نام استاد راهنما : دکتر محمد رضا گنج علی ، دکتر فرنوش فرید بد
زمان: 1396/6/27  ساعت 8 صبح
مکان: اتاق سمینار
چکیده:
هدف کلی این رساله سنتز و اصلاح نقاط کوانتومی برای اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های حقیقی می باشد. بنابراین در این تحقیق با استفاده از نقاط کوانتومی مختلف شامل نقاط کوانتومی بر پایه نیمه هادی و نقاط کوانتومی گرافنی ، نانو حسگر ها ای برای شناسایی و اندازه گیری یون های سرب، مس، جیوه و همچنین اتیل زانتات طراحی و برای آنالیز نمونه های حقیقی بکار برده شد.

آدرس کوتاه :