سنتز و بکارگیری مواد نانو ساختار کربنی عاملدار جهت بهبود عملکرد محلولهای آمین در جذب گازهای اسیدی در واحد های تصفیه گاز (مطالعه موردی: واحد آمین پالایشگاه تهران) / دانشجو: وحید ایرانی

سنتز و بکارگیری مواد نانو ساختار کربنی عاملدار جهت بهبود عملکرد محلولهای آمین در جذب گازهای اسیدی در واحد های تصفیه گاز (مطالعه موردی: واحد آمین پالایشگاه تهران) / دانشجو: وحید ایرانی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمیعنوان: سنتز و بکارگیری مواد نانو ساختار کربنی عاملدار جهت بهبود عملکرد محلولهای آمین در جذب گازهای اسیدی در واحد های تصفیه گاز (مطالعه موردی: واحد آمین پالایشگاه تهران)

دانشجو: وحید ایرانی

استاد راهنما:  دکتر احمد توسلی
استاد مشاور:  دکتر مهدی وحیدی

زمان: یکشنبه 31 شهریور 1398 (ساعت 14-12)  
مکان: کلاس 123 دانشکده شیمی
 


آدرس کوتاه :