سنتز و بکارگیری نانوکاتالیست فرایند سولفورزدایی هیدروژنی و اکسایشی از محصولات پالایشگاهی / دانشجو: زحل صفایی محمودابادی

سنتز و بکارگیری نانوکاتالیست فرایند سولفورزدایی هیدروژنی و اکسایشی از محصولات پالایشگاهی / دانشجو: زحل صفایی محمودابادی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی

عنوان: سنتز و بکارگیری نانوکاتالیست فرایند سولفورزدایی  هیدروژنی و اکسایشی از محصولات پالایشگاهی

دانشجو: زحل صفایی محمودابادی
رشته:  شیمی کاربردی

استاد راهنما: دکتر احمد توسلی

زمان: روز چهارشنبه 1399/7/2 ساعت 10
مکان: آمفی تئاتر دانشگده شیمی

چکیده:

در این تحقیق، کاهش میزان گوگرد درمحصولات پالایشگاهی نظیر نفتا، گازوییل، نفت گاز خلاء(VGO) است که با استفاده از فرایند های گوگردزدایی هیدروژنی و اکسایشی صورت می گیرد. کاتالیست¬ های نانوکامپوزیت سولفید مولیبدن با گرافن اکسید(MoS2/GO)، نانوکاتالیست هیبریدی سولفید مولیبدن با گرافن(MoS2/G)، و نانوکاتالیست سولفید مولیبدن کوانتومیM-QD)) با استفاده از روش های التراسونیک و آسیاب گلوله ای سنتز شده است و نانوکاتالیست های سنتز شده با استفاده از آنالیز های SEM، TEM، اسپکتروسکوپی رامان(Raman)، ASAP، XRD، ICP، TPR،و TPDمورد ارزیابی قرار گرفت. کاتالیست¬های نانوکامپوزیتی MoS2/GO با استفاده از روش التراسونیک سنتز شده وجهت گوگردزدایی هیدروژنی و اکسایشی از سوختVGO، نانوکاتالیست هیبریدی سولفید مولیبدن با گرافن(MoS2/G) با استفاده از روش آسیاب گلوله ای سنتز شده وجهت گوگردزدایی هیدروژنی از سوخت گازوییل، وکاتالیست سولفید مولیبدن کوانتومیM-QD)) با استفاده از روش التراسونیک، سنتز شده وجهت گوگردزدایی هیدروژنی از سوخت نفتا مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

آدرس کوتاه :