سنتز و شناسایی نانوذرات کیتوزان شبکه‌ای شده با استفاده از اتصال دهنده‌های عرضی کومارین و کینولین و کاربرد آن‌ها در رهایش داروی ضد سرطان / دانشجو : شهناز رحیمی

سنتز و شناسایی نانوذرات کیتوزان شبکه‌ای شده با استفاده از اتصال دهنده‌های عرضی کومارین و کینولین و کاربرد آن‌ها در رهایش داروی ضد سرطان / دانشجو : شهناز رحیمی


آگهی دفاع از رساله دکتری
 پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز و شناسایی نانوذرات کیتوزان شبکه‌ای شده با استفاده از اتصال دهنده‌های عرضی کومارین و کینولین و کاربرد آن‌ها در رهایش داروی ضد سرطان

دانشجو : شهناز رحیمی
رشته:  شیمی پلیمر

استاد راهنما : دکتر سپیده خوئی
استاد مشاور : دکتر مهدی قندی


زمان : چهارشنبه 1399/5/22 ساعت 9 صبح
مکان : آمفی تئاتر دانشکده شیمی

چکیده:

الف: در این پژوهش نانوذرات جدید کیتوزان به عنوان نانوحامل‌های ضد سرطان با مشتقات کومارین حساس به نور فرابنفش و گروه‌های ایمین حساس به pH با موفقیت طراحی و سنتز شدند. برای این منظور ابتدا ترکیب 8-فرمیل-7-هیدروکسی-4-متیل کومارین به‌عنوان یک عامل شبکه‌ای‌کننده جدید به‌منظور تولید نانوذرات کیتوزان حاوی کومارین از طریق سیستم نانوامولسیون روغن در آب سنتز شد.  نانوذرات کیتوزان حاوی کومارین به‌عنوان نانوحامل برای بارگذاری کارآمد داروی ضد سرطان کوئرستین به‌کار گرفته شدند. در مقایسه با نانوذرات کیتوزان فوتوشبکه‌ای نشده، نانوذرات کیتوزان فوتوشبکه‌ای شده رهایش قابل کنترل و آهسته‌تری نشان دادند. با توجه به شکستن اتصالات ایمینی بین کیتوزان و عامل اتصال‌دهنده عرضی در شرایط pH پایین، نتایج آزمایشگاهی رهایش سریع دارو در pH اندوزومی نسبت به شرایط فیزیولوژیکی را نشان داد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، استفاده از این نوع جدید از نانوذرات کیتوزان شبکه‌ای شده با مشتقات کومارین به‌عنوان سیستم‌های بالقوه دارورسانی نتیجه می‌شود.     

ب: نانوذرات جدید کیتوزان-کینولین حاوی دارو با استفاده از ترکیبات 2-کلرو-3-فرمیل کینولین و 3-فرمیل کینولین-2(H1)-اون به عنوان عوامل اتصال‌دهنده جدید از طریق روش نانوامولسیون روغن در آب تهیه شدند. نانوذرات کیتوزان-کینولین با تکنیک‌هایFT-IR ،UV-Vis ،XRD ، SEM، AFM و DLS شناسایی شدند. بررسی‌های مورفولوژی و اندازه ذرات نشان داد که نانوذرات کیتوزان-کینولین حاوی دارو دارای یک شکل نانومیله و ساختار یکپارچه و منظم با اندازه ذرات از 141 تا 175 نانومتر و پتانسیل زتا منفی از 4/2- تا 1/14- میلی‌ولت هستند. ظرفیت بارگیری دارو (LC) و بازده گیراندازی (EE) با استفاده از کوئرستین به عنوان یک داروی ضد سرطان آبگریز به‌دست آمدند و به‌ترتیب حدود 6/9-8/4% تا 6/4 و 8/65-77% بودند. بررسی اثر ضد سرطان نانوذرات کیتوزان-کینولین حاوی کوئرستین با استفاده از مطالعات سمیت سلولی در شرایط آزمایشگاهی در برابر سلول‌های HeLa نشان داد که این نانوذرات کیتوزان می‌توانند نانوحامل امیدوارکننده‌ای برای داروهای ضد سرطان باشند.


 

آدرس کوتاه :