سنتز و شناسایی نانوژل های سوپرامولکولی کمپلکس گنجایشی آمیلوز-پلی متیل متاکریلات با استفاده از پلیمریزاسیون کنترل شده رادیکالی انتقال اتم و کاربرد اختصاصی آنها در رهایش داروهای ضد سرطان کولون / دانشجو: اکرم نوری

سنتز و شناسایی نانوژل های سوپرامولکولی کمپلکس گنجایشی آمیلوز-پلی متیل متاکریلات با استفاده از پلیمریزاسیون کنترل شده رادیکالی انتقال اتم و کاربرد اختصاصی آنها در رهایش داروهای ضد سرطان کولون / دانشجو: اکرم نوری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی

عنوان: سنتز و شناسایی نانوژل های سوپرامولکولی کمپلکس گنجایشی آمیلوز-پلی متیل متاکریلات با استفاده از پلیمریزاسیون کنترل شده رادیکالی انتقال اتم و کاربرد اختصاصی آنها در رهایش داروهای ضد سرطان کولون

دانشجو: اکرم نوری
رشته:  نانوپلیمر

استاد راهنما: دکتر سپیده خوئی

زمان: روز چهارشنبه 1399/06/12 ساعت 11:30
مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی

چکیده:
آمیلوز که یک زیست پلیمر خطی است در حضور گونه‌های مهمان مناسب تمایل به تشکیل کمپلکس های گنجایشی مارپیچی دارد که کمپلکس های به وجود آمده کاربردهای بسیاری به خصوص در داروسازی و صنعت غذایی می‌تواند داشته باشد.
 در این تحقیق، رویکرد جدیدی برای تهیه نانوژل های کمپلکس گنجایشی آمیلوز ارائه شد که این کمپلکس های گنجایشی آمیلوز دارای ویژگی آبدوستی سطح قابل تغییر می باشند. برای این منظور، زنجیره های آمیلوز از طریق فعال سازی با کربونیل دی ایمیدازول با گروه های اتیلن دی آمین عامل دار شدند. سپس با برومو ایزو بوتیریل برومید به عنوان عامل آغازگر ATRP عامل دار گردید و در نهایت زنجیره های کوتاه آبگریز پلی متیل متاکریلات از طریق پلیمریزاسیون کنترل شده رادیکالی انتقال اتم (ATRP) بر روی زنجیره‌های آمیلوز پیوند داده شد. کمپلکس های گنجایشی آمیلوز- پلی متیل متاکریلات با تکنیک‌های مختلف FTIR، NMR، CD، XRD، DLS، AFM، HRTEM و تصویربرداری میکروسکوپی فلورسانس مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. کمپلکس های بدست آمده وارونگی کایرالیتی مارپیچی وابسته به حلال در دو حلال مختلف آب و DMSO نشان دادند. تکنیک های تصویربرداری فلورسانس، AFM و DLS وابستگی آبدوستی سطح کمپلکس های گنجایشی به دست آمده را نسبت به حلال به‌ خوبی تایید نمودند. مطالعات مورفولوژی به طور جالبی یک حفره مرکزی در ساختار کمپلکس های گنجایشی آمیلوز به دست آمده نشان داد که آن را برای حمل مواد فعال و داروها برای کاربردهای دارورسانی مناسب می نماید. در مطالعات رهایش برون تنی داروی کوئرستین، کمپلکس گنجایشی آمیلوز نسبت به شرایط اسیدی و همینطور تجزیه دربرابر آنزیم آلفا آمیلاز پانکراس مقاومت نشان داد که این موضوع مناسب بودن آن به عنوان نانو حامل برای دارورسانی هدفمند به کولون را نمایان می نماید.

واژگان کلیدی: آمیلوز، کمپلکس گنجایشی آمیلوز-پلیمر، ویژگی آبدوستی سطح تغییرپذیر، دارورسانی کولون و آنزیم آلفا آمیلاز پانکراس

 

 

آدرس کوتاه :