سنتز و شناسایی نانوکلاسترهای پلی‌اکسوفلزات جدید بر پایه مولیبدن، وانادیم و تنگستن برای کاتالیز واکنش‌های جفت شدن و اکسایش / دانشجو: هادی نسل حاجیان

سنتز و شناسایی نانوکلاسترهای پلی‌اکسوفلزات جدید بر پایه مولیبدن، وانادیم و تنگستن برای کاتالیز واکنش‌های جفت شدن و اکسایش / دانشجو: هادی نسل حاجیان


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز و شناسایی نانوکلاسترهای پلی‌اکسوفلزات جدید بر پایه مولیبدن، وانادیم و تنگستن برای کاتالیز واکنش‌های جفت شدن و اکسایش

دانشجو: هادی نسل حاجیان
رشته: نانوشیمی

استاد راهنما: دکتر سید مرتضی فامیل فرنیا

زمان: روز چهارشنبه 1398/11/30 ساعت 8:30
مکان: دانشکده شیمی، آمفی تئاتر (کلاس 24 قدیم) 

آدرس کوتاه :