سنتز و شناسایی نسل جدید نانوژل های حاوی نانوذرات پلیمری برپایه پلی کاپرولاکتون و پلی اتیلن گلیکول عاملدار شده با آپتامر و کاربرد آنها در رهایش داروهای ضدسرطان در سرطان کولون / دانشجو: سمیه خضریان

سنتز و شناسایی نسل جدید نانوژل های حاوی نانوذرات پلیمری برپایه پلی کاپرولاکتون و پلی اتیلن گلیکول عاملدار شده با آپتامر و کاربرد آنها در رهایش داروهای ضدسرطان در سرطان کولون / دانشجو: سمیه خضریان


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز و شناسایی نسل جدید نانوژل های حاوی نانوذرات پلیمری برپایه پلی کاپرولاکتون و پلی اتیلن گلیکول عاملدار شده با آپتامر و کاربرد آنها در رهایش داروهای ضدسرطان در سرطان کولون

دانشجو: سمیه خضریان
رشته:  نانوشیمی

استاد راهنما: دکتر سپیده خویی

زمان: روز چهارشنبه 1399/05/08   ساعت 10

مکان: آمفی تئاتر

چکیده:


 

آدرس کوتاه :