سنتز و شناسایی چارچوبهای فلز - آلی نانومتخلخل دارای خاصیت اسیدی و بررسی فعالیت کاتالیزی آنها / دانشجو: سعیده السادات مرتضوی

سنتز و شناسایی چارچوبهای فلز - آلی نانومتخلخل دارای خاصیت اسیدی و بررسی فعالیت کاتالیزی آنها / دانشجو: سعیده السادات مرتضوی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی

عنوان: سنتز و شناسایی چارچوبهای فلز- آلی نانومتخلخل دارای خاصیت اسیدی و بررسی فعالیت کاتالیزی آنها

دانشجو: سعیده السادات مرتضوی

اساتید راهنما: دکتر علیرضا عباسی _ دکتر مجید ماستری فراهانی

زمان: شنبه 1399/04/14 ساعت 8:30
مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده شیمیآدرس کوتاه :