سنتز و شناسایی چارچوب های فلز-آلی نانومتخلخل متشکل از فلزات زیست سازگار و بررسی کاربرد آن ها در دارورسانی داروهای ضد سرطان / دانشجو : مهسا رضایی

سنتز و شناسایی چارچوب های فلز-آلی نانومتخلخل متشکل از فلزات زیست سازگار و بررسی کاربرد آن ها در دارورسانی داروهای ضد سرطان / دانشجو : مهسا رضایی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز و شناسایی چارچوب های فلز-آلی نانومتخلخل متشکل از فلزات زیست سازگار و بررسی کاربرد آن ها در دارورسانی داروهای ضد سرطان

دانشجو : مهسا رضایی
رشته:  نانوشیمی
استاد راهنما : دکتر علیرضا عباسی - دکتر رسول دیناروند
استاد مشاور : دکتر محمود جدی تهرانی

زمان : دوشنبه 1394/6/26 ساعت ۹ صبح
مکان : سالن سمینار-دانشکده زمین شناسی

چکیده:
در این رساله، سه سیستم دارورسانی متفاوت با استفاده از چارچوب های فلز-آلی متفاوت از جمله MIL-100(Fe) و یک پلیمر کئوردیناسیونی جدید به عنوان حامل های سه داروی ضد سرطان سینه دوسه تاکسل (DTX)، ۵-فلوئورویوراسیل (5-Fu) و دوکسوروبیسین (DOX) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. مطالعات برون تنی و درون تنی مربوط به هر تحقیق نشان داد که چارچوب های فلز-آلی زیست سازگار را می توان به عنوان حامل هایی با پتانسیل بالا جهت اهداف دارورسانی درنظر گرفت. 

آدرس کوتاه :