سنتز و کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در جداسازی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست‌محیطی / دانشجو: عباس جمالی

سنتز و کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در جداسازی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست‌محیطی / دانشجو: عباس جمالی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: سنتز و کاربرد چارچوب‌های فلز-آلی در جداسازی، پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست‌محیطی

دانشجو: عباس جمالی
رشته:  نانوشیمی

استاد راهنما: خانم دکتر فرزانه شمیرانی، آقای دکتر علی مرسلی

زمان: یک شنبه 1398/7/7
مکان: دانشکده شیمی-کلاس 24

چکیده:

چارچوب های فلز-آلی (MOFs) مواد بلوری جدیدی هستند که به دلیل ویژگی های خاص از جمله ظرفیت جذب بالا، قابلیت تنظیم اندازه-ی کانال ها در چارچوب و قابلیت طراحی گروه های عاملی موجود در ساختار آنها در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته اند. در پروژه اول حذف دو سم حشره کش با استفاده از دو چارچوب فلز-آلی بر پایه‌ی زیرکونیوم مورد بررسی قرار گرفت. فراوانی گروه‌های Zr-OH، در نتیجه نقص‌های ساختاری حذف لیگاند اتصال دهنده القا شده به گروه‌های هیدروکسیل و کلاسترهای Zr-O در چارچوب‌های فلز-آلی باعث تمایل بالای چارچوب‌های فلز-آلی به گروه‌های فسفره در ترکیبات ارگانوفسفره می‌باشد.  در کار دوم چنیدن چارچوب فلز-آلی بر پایه لانتانید‌ها سنتز گردید. جاذب تهیه شده توسط تکنیک‌های مختلف مورد شناسایی قرار گرفت. چارچوب های فلز-آلی سنتز شده بر پایه فلزهای Tb، Dy، Yb و Er بودند که پس از سنتز و بررسی و مقایسه آن‌ها با هم در نهایت چارچوب فلز-آلی بر پایه‌ی Dy بهترین عملکرد را داشت و برای پیش‌تغلیظ همزمان یون‌های سرب و مس مورد استفاده قرار گرفت.  در کار سوم چارچوب فلز-آلی جدید بر پایه فلز روی برای جذب بالای فلزات سنگین و اندازه گیری دقیق آن‌ها در محلول‌های مختلف برای اولین بار سنتز گردید. جاذب تهیه شده توسط پراش اشعه ایکس تک بلور چارچوب فلز-آلی شناسایی شد چارچوب های فلز-آلی سنتز شده پس از سنتز و بررسی برای استخراج یون‌های سرب، نیکل، کادمیم، کبالت، کروم و مس مورد استفاده قرار گرفت و در ادامه اندازه‌گیری یون‌های مورد نظر با استفاده از دستگاه پلاسمای جفت شده القایی انجام شد.

 

آدرس کوتاه :