شروع ثبت نام وام دانشجویی / جدول زمانبندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 96-97

شروع ثبت نام وام دانشجویی / جدول زمانبندی وام های دانشجویی در نیمسال اول 96-97


ثبت نام وام دانشجویی، طبق جدول زمان بندی زیر آغاز شد.

دانشجویان گرامی می توانند طبق جدول زمانبندی زیر نسبت به ثبت انواع وام ها در سامانه جامع آموزش  اقدام نمایند.

جدول زمانبندی وام های دانشجویی  در نیمسال اول 96-97

زمان ثبت درخواست وام  در سامانه گلستان

انواع وام

 

96/7/1 لغایت 96/8/12

 

انواع وام های تحصیلی ( دانشجویان روزانه)

 

 

انواع واهای شهریه ( دانشجویان نوبت دوم)

96/7/1 از اول تا 16 هر ماه

 

وام ویژه دکتری و سایر وام ها

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم تعهد نامه محضری 

آئین نامه شرایط استفاده از تسهیلات صندوق رفاه

امور دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم

آدرس کوتاه :