ششمین کارگاه اخلاق در پژوهش در دانشکدگان علوم برگزار شد

ششمین کارگاه اخلاق در پژوهش در دانشکدگان علوم برگزار شد


ششمین کارگاه اخلاق در پژوهش 22 دی ماه 1401، از ساعت ۸ الی ۱۴ به صورت مجازی در محیط اسکای روم با حضور ۵۷ نفر از دانشجویان دکتری دانشکدگان علوم و خارج از دانشگدگان برگزارشد.

در این کارگاه با همکاری سه تن از استادان دانشکدگان علوم، خانم‌ها دکتر فرنوش فریدبد، دکتر سمانه افتخاری ودکتر آمنه رضایوف برگزار شد، موضوعاتی از قبیل پژوهش اخلاق مدار، مصادیق سوء رفتار پژوهشی؛ معیارهای شناسایی کنفرانس‌ها و نشریات معتبر؛ نمونه‌های تاریخی و معاصر سوء رفتار پژوهشی در دنیا، تعیین و محاسبه دقیق حجم نمونه‌ها و چگونگی رفتار اخلاقی با حیوانات و نمونه‌های انسانی آزمایشگاهی، ایجاد مدل‌های حیوانی و تحقیقات در جامعه سالم و بیمار انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

آدرس کوتاه :