شناسایی و اندازه گیری بالینی نشانگرهای زیستی و دارویی درون تراشه های میکروسیالی با روشهای الکتروشیمیایی و طیف بینی / دانشجو : علی تبرته فراهانی

شناسایی و اندازه گیری بالینی نشانگرهای زیستی و دارویی درون تراشه های میکروسیالی با روشهای الکتروشیمیایی و طیف بینی / دانشجو : علی تبرته فراهانی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: شناسایی و اندازه گیری بالینی نشانگرهای زیستی و دارویی درون تراشه های میکروسیالی با روشهای الکتروشیمیایی و طیف بینی

دانشجو : علی تبرته فراهانی
رشته:  الکتروشیمی

استاد راهنما : آقای دکتر سرشتی

زمان: یکشنبه 31 شهریور 1398 ساعت 10:30
مکان: دانشکده شیمی  اتاق 110

چکیده:

شناسایی بالینی (point of care testing) یکی از مهمترین جنبه های پزشکی نوین میباشد که با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه های الکترونیک و شیمی به سرعت در حال گسترش است. ساخت دستگاه های تست بالینی و اندازه گیری نشانگرهای زیستی و دارویی توسط این دستگاه ها هدف اصلی این تحقیق است. در تحقیق اول یک دستگاه تست بالینی شامل یک پتانسیواستات کوچک به همراه الکترود اصلاح شده با گرافن سه بعدی و پمپ سرنگی جهت اندازه گیری دوپامین، آسکوربیک اسید، و اوریک اسید در نمونه های زیستی توسعه یافت و ترکیبات فوق با روش های الکتروشیمیایی درون تراشه های میکروسیالی با موفقیت اندازه گیری شد. در تحقیق دوم، یک طیف سنج کوچک به همراه تراشه میکروسیالی جهت اندازه گیری داروهای مخدر در نمونه های زیستی توسعه داده شد. دستگاه ذکر شده با موفقیت برای اندازه گیری مورفین، کدئین، و پاپاورین در نمونه های ادرار به کار گرفته شد و نتایج رضایت بخشی به دست آمد. در تحقیقات بعدی نیز دستگاه های کوچکی برای اندازه گیری بالینی ترکیبات مختلف توسعه داده شده است که با موفقیت برای شناسایی کمی و کیفی آنالیت های مختلف به کار گرفته شده اند.

 

آدرس کوتاه :