طراحی، مدل سازی و سنتز پذیرنده های مولکولی عقرب مانند / دانشجو : زهرا حیدری

طراحی، مدل سازی و سنتز پذیرنده های مولکولی عقرب مانند / دانشجو : زهرا حیدری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: طراحی، مدل سازی و سنتز پذیرنده های مولکولی عقرب مانند
 

دانشجو : زهرا حیدری
رشته:  شیمی آلی

استاد راهنما : دکتر پرویز رشیدی رنجبر

زمان : یکشنبه 1398/06/31
مکان : دانشکده شیمی- اتاق سمینار

چکیده:

در این رساله پذیرنده مولکولی 1و4-بیس[(3و6-دی (آمینو متیل)کربازول-9-ایل)متیل]بنزن بر پایه ی فلوروفور کربازول طراحی و سنتز و تغییر خواص فوتوفیزیکی آن بر اثر قرار گرفتن در معرض اسید در فاز جامد و همچنین در محلول مورد بررسی قرار گرفت. این تغییرات در فاز محلول به صورت تغییر در طیف جذبی بوده و با افزایش اسید رنگ نمونه محلول از حالت بی رنگ به رنگ زرد و نیز خاموشی نشر به دنبال فرآیند انتقال بار مشاهده می شود. در فاز جامد، قرار گرفتن در معرض بخار اسید منجر به تغییر رنگ نمونه ی پودری از شیری رنگ به زرد و نیز جابه جایی نشر در حدود 120 نانومتر به طول موج های بلند تر بر اثر تغییر در ساختار میکروکریستالی پودر نمونه بر اساس نتایج XRD می گردد. محاسبات فضای صورت بندی مولکول مورد نظر به روش مونت-کارلو در حالت های پروتون دار شده به منظور مقایسه با نتایج تجربی صورت گرفت که نشان دهنده ی تفاوت زیاد بین صورت بندی های حالت بازی مولکول با شکل کاملا پروتون دار شده ی آن می باشد. تغییر رنگ ترکیب در تماس با اسید قابل مشاهده با چشم بوده و با توجه جابه جایی استوک زیاد، امکان استفاده از این ترکیب به عنوان حس گر مولکولی، دروازه منطقی، سوییچ مولکولی و همچنین پذیرنده ی مولکولی فعال شده با پروتون را فراهم می آورد. 

آدرس کوتاه :