طراحی ترکیبات جدید به عنوان مهارکننده های آنزیم کربونیک انیدراز2 انسانی وکربونیک انیدراز بتا: مطالعات محاسباتی و تجربی / دانشجو : یگانه انتظاری هروی

طراحی ترکیبات جدید به عنوان مهارکننده های آنزیم کربونیک انیدراز2 انسانی وکربونیک انیدراز بتا: مطالعات محاسباتی و تجربی / دانشجو : یگانه انتظاری هروی


آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علـوم

دانشکده شیمی

 

عنوان: طراحی ترکیبات جدید به عنوان مهارکننده های آنزیم کربونیک انیدراز2 انسانی وکربونیک انیدراز بتا: مطالعات محاسباتی و تجربی

 دانشجو : یگانه انتظاری هروی

رشته:  شیمی تجزیه

استاد راهنمای اول  : دکترحسن سرشتی

استاد راهنمای دوم: دکتر علی اکبر صبوری        

زمان:  یکشنبه 24 تیر ماه 1397 ساعت 10

مکان : کلاس 123

چکیده:

در رساله حاضر از تلفیق روش­های محاسباتی مدل سازی مولکولی و تجربی برای طراحی مهارکننده­های نوین آنزیم کربونیک انیدراز نوع آلفا و بتا، استفاده شده است.

در پژوهش اول با استفاده از تکینیک کیوسار سه بعدی برای طراحی مهارکننده­های سولفونامیدی جدید، برای آنزیم کربونیک انیدراز انسانی نوع دوم استفاده شد و در پژوهش دوم با استفاده از آزمایش­های بیولوژیکی به بررسی اثر مهارکنندگی ترکیبات فنولی برروی کربونیک انیدراز نوع بتای استخراج شده از انگل قارچی مالاسزیا گلوبوزا پرداخته شد.

 

آدرس کوتاه :