طراحی هدفمند مواد نانو متخلخل ارگانوسیلیکاتی عامل دارشده با مشتقات 1و10- فنانترولین و کاربرد آن به عنوان سنسور نوری / دانشجو : بهنام مجیدی

طراحی هدفمند مواد نانو متخلخل ارگانوسیلیکاتی عامل دارشده با مشتقات 1و10- فنانترولین و کاربرد آن به عنوان سنسور نوری / دانشجو : بهنام مجیدی


بسمه تعالی
آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی

عنوان: طراحی هدفمند مواد نانو متخلخل ارگانوسیلیکاتی عامل دارشده با مشتقات  1و10- فنانترولین و کاربرد آن به عنوان سنسور نوری

دانشجو : بهنام مجیدی
رشته:  نانوشیمی

اساتید راهنما : دکتر علیرضا بدیعی - دکتر احمد امیری
اساتید مشاور: دکتر علیرضا شایسته - دکتر عبدالله سلیمی

زمان: چهارشنبه 1399/5/15 ساعت 11
مکان: آمفی تئاتر دانشکده

چکیده:  در این تحقیق دو نوع حسگر نوری بر پایه مشتقات 1و10- فنانترولین طراحی و سنتز گردید.حسگر اول یک لیگاند حاصل برهمکنش 1و10- فنانترولین و 8-هیدروکسی کینولین می باشد (PHQ)که ساختار آن به روش هایNMR  و FTIRتایید گردید. رفتار این لیگاند جهت مطالعه خواص سنسوری در حضور کاتیون ها و آنیون های مختلف بررسی شد. حسگر PHQ قابلیت شناسایی یون منیزیم را در مقادیر کم دارد. با استفاده از محاسبات آغازین DFT-TDDFT مکانیسم های برهمکنش و خاموشی نشر برای این حسگر نیز مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم طراحی و سنتز هیبرید آلی-معدنی نوین به عنوان حسگر فلوئورسانسی برپایه ی استفاده از مواد نانومتخلخل سیلیسی SBA-15 به عنوان بستر معدنی جامد و فلوئوروفور آلی مشتق 1و10- فنانترولین به عنوان بخش آلی برای تعیین کاتیون ها یا آنیون ها در محیط کاملا آبی مورد مطالعه  قرار گرفت. برای آماده سازی حسگر ابتدا سطح مواد نانومتخلخل سیلیسی با استفاده سیلان های عامل دار اصلاح شد سپس با طراحی واکنش مناسب فلوئوروفور به این عامل ها از طریق پیوند کووالانسی متصل شدند. کلیه مواد با استفاده از روش های SEM، TEM، XRD پودر، جذب و واجذب گاز نیتروژن، FT-IR و TGA مورد شناسایی قرار گرفتند و در تمام موارد آنالیزها نشان دادند که گروه های آلی و کروموفورها در داخل حفرات نانومتری قرار گرفته است و حفرات بعد از مراحل اصلاح سطح هنوز باز بوده و مساحت سطح ویژه ی مناسب دارند. سپس با استفاده از روش  طیف سنجی فلوئورسانسی کاربرد مواد به دست آمده به عنوان حسگر نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل آزمایش های فلوئورسانسی نشان دادند که حسگرSPHQ به صورت اختصاصی به یون Cr2O72- پاسخ فلوئورسانسی دارد. ویژگی این حسگرها به این صورت بود که برای استفاده از آن ها نیازی به حلال های آلی نیست که ناشی از خاصیت بستر آن ها یعنی مواد نانومتخلخل سیلیسی می باشد.

 

آدرس کوتاه :