طراحی و روش ساخت لایه های نازک منگنز و اکسید و نیترات روی با استفاده از انباشت مایل و خراشی – بعضی خواص و کاربردهای آن ها / دانشجو : روژان سواری جمالویی

طراحی و روش ساخت لایه های نازک منگنز و اکسید و نیترات روی با استفاده از انباشت مایل و خراشی – بعضی خواص و کاربردهای آن ها / دانشجو : روژان سواری جمالویی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده فیزیک


عنوان: "طراحی و روش ساخت لایه های نازک  منگنز و اکسید و نیترات روی با استفاده از انباشت مایل و خراشی – بعضی خواص و کاربردهای آن ها"

دانشجو : روژان سواری جمالویی
رشته:  فیزیک-حالت جامد
استاد راهنما : دکتر هادی سوالونی
مکان : آمفی تئاترپور معراج  
زمان : شنبه 2 تیر 1397  ساعت 16

چکیده:  لایه های نازک منگنز و روی که به روش انباشت زاویه ای مایل انباشت شدند، با استفاده از روش های تجربی مورد بررسی قرار گرفته اند. ابتدا خواص فیزیکی لایه های نازک روی تحت تاثیر پارامتر تغییر درصد شیمیایی (استوکیومتری) گازهای بازپخت (اکسیژن و ازت) بررسی شد. آنالیزهای XRD،  AFM،FESEM نشان دادند که تغییر استوکیومتری گاز بازپخت و زاویه لایه نشانی در روش OAD شرایط را برای ایجاد نانوساختارهای متنوع از ZnO:N شامل نانوستون ها، هرم ها، نانومیله ها و به ویژه نانوکاسه ها فراهم کرده است. در بخش دوم مطالعات، حسگر گازی فیزیکی یونش میدانی مبتنی بر لایه های نازک منگنز با ساختار نانوگل با تقارن سه گانه در دو چینش مطالعه شدند.  منحنی پاشن برای گازهای ازت، اکسیژن، آرگون، هوا و مونوکسید کربن با اندازه گیری ولتاژ شکست تحت تغییر پارامترهای مورفولوژی سطحی و چینش و آرایش الکترودها در پاسخ حسگر گاز یونشی بررسی شد.
 

آدرس کوتاه :