طراحی و ساخت الکترودهای اصلاح شده با نانوکامپوزیتهای مبتنی بر ساختارهای کربنی و نانوذرات فریت جهت مطالعه رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات دارویی و بیولوژیکی / دانشجو: مرصع حسن نژاد مشکله

طراحی و ساخت الکترودهای اصلاح شده با نانوکامپوزیتهای مبتنی بر ساختارهای کربنی و نانوذرات فریت جهت مطالعه رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات دارویی و بیولوژیکی / دانشجو: مرصع حسن نژاد مشکله


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: طراحی و ساخت الکترودهای اصلاح شده با نانوکامپوزیت های مبتنی بر ساختارهای کربنی و نانوذرات فریت جهت مطالعه رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات دارویی و بیولوژیکی

دانشجو: مرصع حسن نژاد مشکله
رشته: شیمی تجزیه

اساتید راهنما: دکتر محمدرضا گنجعلی - دکتر مرتضی حسینی
استاد مشاور: دکتر مجید آروند

زمان: 1398/7/8 ساعت 10:30
مکان: دانشکده شیمی، اتاق 24

چکیده:

با توجه به کاربرد گستره نانومواد در تهیه حسگرهایی جهت بررسی رفتار و تعیین مقادیر ترکیبات دارویی و بیولوژیکی توسط تکنیک های الکتروشیمیایی، طراحی و ساخت نانوکامپوزیت های مبتنی بر ساختارهای کربنی به همراه نانوذرات فریت و اکسیدآهن و استفاده از آنها در توسعه الکترودهای کربنی اصلاح شده جهت مطالعه رفتار الکتروشیمیایی ترکیبات دارویی و بیولوژیکی، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. از این رو ابتدا، نانوساختارهای کربنی همچون نانولوله های کربنی، نانوصفحات کربن نیترید گرافیتی و نانوکره های کربنی و نیز نانوذرات فریت روی، اکسید آهن و نانوکره های فریت کبالت تهیه گردیدند و سپس به بررسی کاربرد آنها در قالب نانوکامپوزیت در ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی پرداخته شد. حسگرهای الکتروشیمیایی پیشنهادی برای تعیین مقدار ترکیبات دارویی و بیولوژیکی در نمونه های سرم، پلاسما، ادرار و فرآورده های دارویی مورد استفاده قرار گرفتند که نتایج رضایت بخشی حاصل گردید.

آدرس کوتاه :