طراحی و ساخت ایمونوسنسورهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه‌گیری برخی عوامل بیماریزای گیاهی نظیر ویروس تریستزای مرکبات و ویروس موزائیک انجیر / دانشجو : هدیه حاجی هاشمی

طراحی و ساخت ایمونوسنسورهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه‌گیری برخی عوامل بیماریزای گیاهی نظیر ویروس تریستزای مرکبات و ویروس موزائیک انجیر / دانشجو : هدیه حاجی هاشمی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: طراحی و ساخت ایمونوسنسورهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و اندازه‌گیری برخی عوامل بیماریزای گیاهی نظیر ویروس تریستزای مرکبات و ویروس موزائیک انجیر

دانشجو : هدیه حاجی هاشمی
رشته: شیمی تجزیه

اساتید راهنما : دکتر پرویز نوروزی - دکتر محمدرضا صفرنژاد
استاد مشاور: دکتر محمدرضا گنجعلی

زمان : شنبه 27 بهمن ماه 1397، ساعت 13
مکان : دانشکده شیمی، کلاس 123

چکیده:

محصولات زراعی و باغی سالیانه مورد حمله طیف وسیعی از عوامل بیماریزای گیاهی قرار می‌گیرند و این امر موجب کاهش قابل توجه در کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی شده است. توسعه روش های تشخیص آسان، سریع و حساس، نقش بسزایی در شناسایی به موقع بیماری های ویروسی دارد. در این رساله، برای اولین بار ایمونوسنسورهای الکتروشیمیایی بدون نیاز به نشان جهت شناسایی و تشخیص بیماری های ویروسی تریستزای مرکبات و موزائیک انجیر طراحی و ساخته شد. ایمونوسنسورهای طراحی شده در مقایسه با روش‌های سنتی شناسایی این ویروس‌ها، علاوه بر عملکرد تجزیه‌ای بهتر از ویژگی‌هایی نظیر ساده‌تر بودن و زمان آزمایش کمتر  برخوردارند. در این پژوهش، عملکرد دو تکنیک ولتامتری پالس تفاضلی و طیف سنجی ایمپدانس الکتروشیمیایی، به عنوان روش‌های الکتروشیمیایی مورد استفاده جهت ثبت پاسخ ایمونوسنسور مورد مقایسه قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، می‌توان نتیجه گرفت تکنیک ولتامتری پالس تفاضلی، تکنیک الکتروشیمیایی مناسب‌تری جهت ثبت پاسخ ایمونوسنسورهای طراحی شده می‌باشد. در نهایت، با توجه به اینکه ایمونوسنسورهای طراحی شده در این رساله عملکرد خوبی در شناسایی ویروس تریستزای مرکبات و ویروس موزائیک انجیر در نمونه‌های حقیقی از خود نشان دادند،  توسعه‌ی این روش‌ها، با هدف ساخت دستگاه‌هایی قابل حمل جهت شناسایی این عوامل بیماریزا در محل،  کارامد خواهد بود.


 

آدرس کوتاه :