طراحی و ساخت حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشمیایی جهت اندازه گیری برخی ترکیبات مهم دارویی (متیل دوپا، لوودوپا و ایزوپرترنول و ...) بر پایه نانومواد و مشتق تازه سنتزشده فروسن و DNA / دانشجو : کاوه مولایی

طراحی و ساخت حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشمیایی جهت اندازه گیری برخی ترکیبات مهم دارویی (متیل دوپا، لوودوپا و ایزوپرترنول و ...) بر پایه نانومواد و مشتق تازه سنتزشده فروسن و DNA / دانشجو : کاوه مولایی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: طراحی و ساخت حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشمیایی جهت اندازه گیری برخی ترکیبات مهم دارویی (متیل دوپا، لوودوپا و ایزوپرترنول و ...) بر پایه نانومواد و مشتق تازه سنتزشده فروسن و DNA

دانشجو : کاوه مولایی
رشته: شیمی - تجزیه

استاد راهنما : دکتر محمدرضا گنجعلی - دکتر پرویز نوروزی

زمان : 16 / 11 / 1397 ساعت 8.30
مکان : اتاق کنفرانس دانشکده شیمی

چکیده:

در این پژوهش الکترود خمیر کربن به وسیله گرافن و یک ترکیب تازه سنتز شده از مشتقات فروسنی به نام (EFTA) ethyl 2-(4-ferrocenyl-[1,2,3]triazol-1-yl) acetate اصلاح شد و برای اندازه گیری لوودوپا مورد استفاده قرار گرفت. در شرایط بهینه و pH=7 داده های حاصل از روش ولتامتری موج مربعی نشان می دهند که اکسایش لوودوپا در پتانسیل حدود ۲۸۰ میلی ولت )بر حسب الکترود مرجع Ag/AgCl ( انجام می شود. مقایسه الکترود اصلاح نشده با الکترود اصلاح شده نشان داد که پتانسیل اکسایش برای الکترود اصلاح شده به مقدار زیادی به سمت پتانسیل های مثبت کوچکترجابه جا میشود که نشان دهنده موفقیت الکترود اصلاح شده در کاهش اضافه ولتاژ سنتیکی اکسایش لوودوپا می باشد. همچنین مشاهده شد که الکترود اصلاح شده می تواند سه پیک کاملا مجزا برای اندازه گیری همزمان لوودوپا، استامینوفن و تیروزین به دست بدهد. نتایج نشان دادند که جریان پیک آندی برای اکسایش لوودوپا در محدوده غلظتی μM 4۰۰ - ۲ / ۰ به صورت خطی با غلظت آن تغییر میکند. همچنین آنالیز نمونه های حقیقی نشان دهنده این مطلب بود که الکترود اصلاح شده پیشنهادی میتواند به صورت موفقیت آمیز برای اندازه گیری لوودوپا در نمونه های حقیقی به کار رود.

آدرس کوتاه :