طراحی و ساخت حسگر زیستی نورتابی الکتروشیمیایی بدون برچسب برپایه الکترودهای چاپی اصلاح شده با آپتامر و نانوکامپوزیت های گرافنی-لانتانیدی برای ردیابی نشان گرهای زیستی در فرآیندهای زیستی (مرگ سلولی) / دانشجو: محمدرضا کریمی پور

طراحی و ساخت حسگر زیستی نورتابی الکتروشیمیایی بدون برچسب برپایه الکترودهای چاپی اصلاح شده با آپتامر و نانوکامپوزیت های گرافنی-لانتانیدی برای ردیابی نشان گرهای زیستی در فرآیندهای زیستی (مرگ سلولی) / دانشجو: محمدرضا کریمی پور


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: طراحی و ساخت حسگر زیستی نورتابی الکتروشیمیایی بدون برچسب برپایه الکترودهای چاپی اصلاح شده با آپتامر و نانوکامپوزیت های گرافنی-لانتانیدی برای ردیابی نشان گرهای زیستی در فرآیندهای زیستی (مرگ سلولی)

دانشجو: محمدرضا کریمی پور
رشته: شیمی تجزیه

استاد راهنما: دکترفرنوش فرید بد - دکتر سید مرتضی حسینی

زمان:دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 14:30
مکان: اتاق سمینار

چکیده:
در این رساله به اندازه گیری نشانگر زیستی Cytochrome C با استفاده از حسگر زیستی نورتابی الکتروشیمیایی بدون برچسب برپایه الکترودهای چاپی اصلاح شده با آپتامر و نانوکامپوزیت  گرافن اکساید کاهش یافته (RGO) و نانوذرات سریم اکساید (CeO2 NPs) پرداخته شده است. اندازه گیری این نشانگر زیستی به علت نقش آن در شروع فرایند مرگ برنامه ریزی شده سلول (Apoptosis) و تشخیص زود هنگام سرطان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. 

 

 

آدرس کوتاه :