طراحی و ساخت سنسورهای الکتروکمی لومینسانسی بر پایه نانوکامپوزیت های الکتروسنتزی پلیمرهای هادی و کاربرد آن ها جهت اندازه گیری مولکول های زیستی / دانشجو: ابتسام سبحانی

طراحی و ساخت سنسورهای الکتروکمی لومینسانسی بر پایه نانوکامپوزیت های الکتروسنتزی پلیمرهای هادی و کاربرد آن ها جهت اندازه گیری مولکول های زیستی / دانشجو: ابتسام سبحانیآگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی

عنوان: طراحی و ساخت سنسورهای الکتروکمی لومینسانسی بر پایه نانوکامپوزیت های الکتروسنتزی پلیمرهای هادی و کاربرد آن ها جهت اندازه گیری مولکول های زیستی

دانشجو: ابتسام سبحانی
رشته:  شیمی تجزیه

استاد راهنما: دکترفرنوش فرید بد- دکتر مرتضی حسینی

زمان: چهارشنبه 1399/07/30، ساعت 8:30 صبح
مکان: دانشکده شیمی، سالن آمفی تئاتر طبقه منفی یک (اتاق 24)

چکیده:
در این پژوهش از روش نورتابی الکتروشیمی (الکتروکمی لومینسانس)، به عنوان روشی حساس و گزینش پذیر برای اندازه¬گیری هیدروژن پراکسید در ترکیبات بیولوژیکی بدن استفاده شده است. حسگر¬های نورتابی الکتروشیمی بر پایه استفاده از پلیمر¬های رسانا و روش های سنتز الکتروشیمی طراحی شده¬اند و تأثیر برخی نانو ذرات فلزی و کامپوزیت های آن ها بر اصلاح سطح الکترود و شدت سیگنال نورتابی الکتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت. 

آدرس کوتاه :