طراحی و ساخت نانومجسمه های فلزی مناسب برای کاربرد در طیف سنجی رامان تقویت شده سطحی / دانشجو: شکوفه گلی حقیقی

طراحی و ساخت نانومجسمه های فلزی مناسب برای کاربرد در طیف سنجی رامان تقویت شده سطحی / دانشجو: شکوفه گلی حقیقی


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده فیزیک


عنوان: طراحی و ساخت نانومجسمه های فلزی مناسب برای کاربرد در طیف سنجی رامان تقویت شده سطحی

دانشجو: شکوفه گلی حقیقی
رشته:  نانوفیزیک

استاد راهنما: دکتر هادی سوالونی

زمان: یکشنبه 7 مهر 98 ساعت 16   
مکان: سالن سخنرانی دانشکده فیزیک (آمفی تاتر)

چکیده

مطالعات در زمینه استفاده از فلزات مختلف در پلاسمونیک نشان داده است که فاکتور تقویت فلزات طلا و نقره بسیار بیشتر از سایر فلزات (آلمینیوم، مس، منگنز و ... ) می باشد. لذا در تحقیقات در مورد پلاسمونیک و در نتیجه SERS بیشتر توجه به کاربرد فلزات طلا و نقره معطوف شده است، اما قیمت بالای این فلزات محدودیتهایی ایجاد میکند. در این پژوهش با مهندسی سطح و ایجاد نانومجسمه هایی از جنس منگنز که نقاط تیز زیادی دارند، نشان داده شده که فلز منگنز هم، با به کارگیری طراحی مناسب، قابلیت استفاده در SERS را دارد. به این منظور با PVD (لایه نشانی تبخیر فیزیکی) و با استفاده از روش لایه نشانی مایل به ساخت نانومجسمه هایی از جنس منگنز روی زیرلایه های فلزی (مس، تیتانیوم و مولیبدن) پرداختیم تا فاکتورهای تاثیر گذار بر طیف خاموشی و میزان تقویت قله های رامان به وسیله نانومجسمه های فلزی را بررسی کنیم. برای رامان، مولکول نوعی 4٫4 بیپیریدین انتخاب شد و در هر مرحله برای بررسی میزان تقویت حاصل از نمونه، طیف رامان بیپیریدین با استفاده از نمونه به عنوان زیرلایه با طیف رامان آن با زیرلایه شیشه مقایسه گشت.

 

آدرس کوتاه :