طراحی و ساخت ژنوسنسور برای تشخیص توالی های خاصی از DNA ژن های سرطانی بر پایه الکترودهای رایج و چاپی اصلاح شده با ترکیبات گرافنی و نانوساختارهای لانتانیدی دانشجو: محبوبه اسکندری

طراحی و ساخت ژنوسنسور برای تشخیص توالی های خاصی از DNA ژن های سرطانی بر پایه الکترودهای رایج و چاپی اصلاح شده با ترکیبات گرافنی و نانوساختارهای لانتانیدی دانشجو: محبوبه اسکندری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده  شیمی

عنوان: طراحی و ساخت ژنوسنسور برای تشخیص توالی های خاصی از  DNA ژن های سرطانی بر پایه الکترودهای رایج و چاپی اصلاح شده با ترکیبات گرافنی و نانوساختارهای لانتانیدی


دانشجو: محبوبه اسکندری
رشته: شیمی تجزیه - الکتروشیمی

استاد راهنما: دکترفریدبد - دکتر گنجعلی

زمان: دوشنبه 1398/7/8 ساعت 12:30
مکان: دانشکده شیمی اتاق24

چکیده:
در این تحقیق هدف طراحی و ساخت ژنوسنسور الکتروشیمیایی DNA با حساسیت و گزینش پذیری بالا برای اندازه گیری توالی خاصی مربوط به ژن های APC و P53 و شناسایی جهش در این توالی ها می باشد. در تحقیق اول، یک ژنوسنسور الکتروشیمیایی، برای شناسایی جهش در یک توالی خاصی از ژن آدنوماتوز پلی پوسیس کولی(APC)، طراحی و ساخته شده است. اختلاف جریان اکسایش  +3/+2[Ru(bpy)3] تجمع یافته بر سطح الکترود، پیش و پس از هیبریداسیون به عنوان پاسخ ژنوسنسور ثبت شد. نتایج نشان می دهد که این ژنوسنسور الکتروشیمیایی می تواند برای تشخیص توالی های ssDNA هدف مربوط به ژن  APC از توالی ssDNA مکمل حاوی سه باز اشتباه و توالی ssDNA غیرمکمل استفاده شود. دامنه خطی 11-10×1 به 8-10×5 مولار با ضریب همبستگی 0.9956 می باشد و حد تشخیص 12-10×5.7 مولار می باشد. در تحقیق دوم، یک ژنوسنسور الکتروشیمیایی، برای شناسایی جهش در یک توالی خاصی از ژن P53 طراحی و ساخته شده استجریان اکسایش  +3/+2[Ru(bpy)3] تجمع یافته بر سطح الکترود، پیش و پس از هیبریداسیون ژنوسنسور اندازه­ گیری شد. این جریان پس از فرایند هیبریداسیون نسبت به جریان قبل از هیبریداسیون، کاهش یافته، منحنی کالیبراسیون در این مرحله در محدوده­ی غلظتی 14- 10 تا 10- 10 و حد تشخیص 15-10×1.2 مولار می­باشد.

 

آدرس کوتاه :