طراحی و سنتز ترکیب‌های سوپرامولکول یون های فلزات با آدنین و مشتقات آدنین و نانوساختارهای آنها / دانشجو: سیما صدقی نیا

طراحی و سنتز ترکیب‌های سوپرامولکول یون های فلزات با آدنین و مشتقات آدنین و نانوساختارهای آنها / دانشجو: سیما صدقی نیا


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده شیمی


عنوان: طراحی و سنتز ترکیب‌های سوپرامولکول یون های فلزات با آدنین و مشتقات آدنین و نانوساختارهای آنها

دانشجو:  سیما صدقی نیا
رشته:  شیمی معدنی

استاد راهنما: دکتر ژانت سلیمان نژاد

زمان: روز سه شنبه 1398/11/29 ساعت 17:00
مکان: کلاس 123

 

آدرس کوتاه :