طراحی و سنتز نانومواد کربنی اصلاح شده با ترکیبات آلی مانند سیکلودکسترین و مشتقات آن به عنوان نانو سنسور نوری / دانشجو : سمانه ناظردیلمی

طراحی و سنتز نانومواد کربنی اصلاح شده با ترکیبات آلی مانند سیکلودکسترین و مشتقات آن به عنوان نانو سنسور نوری / دانشجو : سمانه ناظردیلمی


 
  آگهی دفاع از رساله دکتری

پردیس علـوم

دانشکده شیمی

 

عنوان: طراحی و سنتز نانومواد کربنی اصلاح شده با ترکیبات آلی مانند سیکلودکسترین و مشتقات  آن به عنوان نانو سنسور نوری

دانشجو : سمانه ناظردیلمی

رشته:  شیمی معدنی

اساتید راهنما : دکتر علیرضا بدیعی - دکتر احمد امیری

اساتید مشاور: دکتر جهانبخش قاسمی -  دکتر قدسی محمدی زیارانی

زمان : یکشنبه 1399/8/18 ساعت 14

مکان : سالن سمینار دانشکده شیمی

چکیده:

در این تحقیق، β-سیکلودکسترین با 8-هیدروکسی کوئینولین عاملدار و سپس روی سطح گرافن اکسید قرار گرفت. همچنین با استفاده از اتصال‌دهنده‌های عرضی، نانو پلیمر متخلخل بر پایه‌‌ی β-سیکلودکسترین سنتز شد. پس از بررسی ویژگی‌های فلورسانس نمونه­های سنتز شده، از آن‌ها به عنوان حسگرهایی به منظور تشخیص آمفتامین، ویتامین B1، تتراسایکلین در حضور یون‌های Cd2+ ، و ویتامین C در حضور یون‌های Pb2+ استفاده شد. از نانو پلیمرهای متخلخل نیز برای تشخیص دیکلوفناک و مورفین با حساسیت بالا و حد تشخیص پایین، استفاده شد. نتایج تست‌های رقابتی نشان داد که حضور سایر یون‌ها و ترکیبات دارویی، در تشخیص آنالیت در شرایط بهینه که برای هر حسگر تعیین شد، تداخل ایجاد نمی‌کند و از اینرو بسیار گزینش‌پذیر عمل می‌کنند.

 

 
 

 

آدرس کوتاه :