طراحی و سنتز گیرنده ی مولکولی بر اساس بر هم کنش های π-π stacking / دانشجو : حمیده نیکوکار

طراحی و سنتز گیرنده ی مولکولی بر اساس بر هم کنش های π-π stacking / دانشجو : حمیده نیکوکار


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
دانشکده شیمی


عنوان: طراحی و سنتز گیرنده ی مولکولی بر اساس بر هم کنش های π-π stacking
 

دانشجو : حمیده نیکوکار
رشته:  شیمی آلی

استاد راهنما : دکتر پرویز رشیدی رنجبر

زمان : یکشنبه 1398/9/24
مکان : آمفی تئاتر گروه میکروبیولوژی

چکیده:

در این رساله، انبرک مولکولی طراحی و سنتز شد که قادر به برهمکنش با مهمان های گوناگون از طریق برهمکنش های π-π، پیوند هیدرژنی، کئوردینه شدن به فلز و نیروهای هیدروفوبی می باشد. در طراحی انبرک از بازوی نشر کننده استفاده شد که در حضور مهمان می تواند پاسخی قابل تشخیص دهد. ویژگی های ساختاری و خواص نوری انبرک در فاز جامد و محلول مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ها نشان داد که این انبرک دارای خاصیت تشدید فلورسانس در اثر تجمع می باشد و می تواند نسبت به محرک های بیرونی مختلف در فاز جامد پاسخ برگشت پذیر دهد. این محرک ها شامل نیروهای مکانیکی، حرارتی، حضور بخار حلال، مهمان های آروماتیک و آنیون ها باشد. از طرفی، انبرک دارای ویژگی دهنده-پذیرنده درون مولکولی است و این خاصیت دو قطبی امکان بررسی برهمکنش با مهمان های آروماتیک را فراهم می کند. به دلیل کاتیونی بودن انبرک برهمکنش آن با حلقه های آروماتیک غنی از الکترون قویتر است.

آدرس کوتاه :