طرح اعطای وام به دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته

به منظور حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری، طرح اعطای وام به دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته به شرح پیوست تهیه و تدوین شده است.

دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام ویژه دکتری

آدرس کوتاه :