طرح اعطای وام به دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته

طرح اعطای وام به دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته


به منظور حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری، طرح اعطای وام به دانشجویان دکتری تخصصی ناپیوسته به شرح پیوست تهیه و تدوین شده است.

دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام ویژه دکتری

آدرس کوتاه :