طیف‌سنجی تبدیل فوریه با استفاده از پراش فرنل از پله فازی / دانشجو: آمنه جباری

طیف‌سنجی تبدیل فوریه با استفاده از پراش فرنل از پله فازی / دانشجو: آمنه جباری


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده فیزیک


عنوان: طیف‌سنجی تبدیل فوریه با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

دانشجو: آمنه جباری
رشته:  فیزیک اتمی-مولکولی

استاد راهنما: دکتر خسرو حسنی

زمان: روز یکشنبه 1398/11/20 ساعت 13:00
مکان: آمفی تئاتر دانشکده فیزیک

چکیده: 

در سال های اخیر، پراش فرنل از پله‌ها‌ی فازی به عنوان یک روش کارآمد و مقرون به صرفه در اندازه‌گیری‌های اپتیکی مورد استفاده قرار گرفته است. این روش علی‌رغم داشتن چیدمان ساده، دقت بالایی در اندازه‌گیری‌های فیزیکی دارد. محققان کاربردهای این روش در اندازه-گیری‌های کمیت‌های فیزیکی در حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده‌اند. در این پایان‌نامه، ما کاربرد پراش فرنل از پله‌ها‌ی فازی (یا پله‌‌های گرادیان فاز) را در طیف‌سنجی مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهیم.  در ابتدا، یک روش طیف‌سنجی جدید معرفی می‌کنیم، که در آن  پراش فرنل از پله‌ی گرادیان فازی (دومنشوری فرنل) برای تعیین نمایه طیفی چشمه‌های نوری استفاده می‌شود. در این روش، شکل خط طیفی با استفاده از تبدیل فوریه‌ تابع نمایانی فریزهای تداخلی استخراج می‌شود.  در روش دوم، شکل خط طیفی با استفاده از روش برازش خط تعیین می‌شود. ابتدا، شکل خط طیفی چشمه به شکل یک تابع وویت در نظر گرفته می‌‌شود. سپس، پارامترهای طیفی شکل خط با برازش مدل مورد نظر بر داده‌های تجربی تعیین می‌شوند.  در پایان، فرمول‌های یک روش طیف‌سنجی تبدیل فوریه دیگر بدست آمده و بر روی یک چشمه LED سبز آزمایش می‌شود. . همه‌ی نتایج بدست آمده از سه روش بیان شده در توافق خوبی با دیگر روش‌های طیف‌سنجی رایج هستند.

آدرس کوتاه :