نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عضویت

عضویت


شرایط عضویت در کتابخانه

  • اعضا رسمی با استفاده از کارت دانشجویی عضویت برایشان فعال می‌گردد.
  • اعضا غیررسمی (دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و سربازان امریه ) با در دست داشتن معرفی‌نامه به مدت یکسال برایشان عضویت غیر رسمی ایجاد می‌شود.
  • اعضا غیررسمی (دانشکده‌های پزشکی، بهداشت، داروسازی) با در دست داشتن برگه مبادله بین کتابخانه‌ای و کارت دانشجویی برایشان عضویت موقت ایجاد می‌شود.
  • عضویت آزاد (عضویت‌های موقت) با پرداخت حق عضویت تعیین شده به مدت (روزانه، یک ماهه، سه ماهه و یکساله) از امکانات کتابخانه در محل استفاده می نمایند.

 

تبصره 1: جهت اعضا رسمی و آزاد کارت عضویت برای ورود به کتابخانه و استفاده از کمد صادر می‌شود.

تبصره 2: صدور کارت المثنی نیازمند طی مراحل اداری، صرف زمان و پرداخت جریمه است .

تبصره 3: تحویل کارت عضویت کتابخانه هنگام تسویه حساب ضروری است.