عنوان: بهبود عملکرد مدل های بازشناسی اشیا با استفاده از فرآیند توجه بینایی / دانشجو: فاطمه شریفی زاده

عنوان: بهبود عملکرد مدل های بازشناسی اشیا با استفاده از فرآیند توجه بینایی / دانشجو: فاطمه شریفی زاده


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علوم
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر


عنوان: بهبود عملکرد مدل های بازشناسی اشیا با استفاده از فرآیند توجه بینایی
 

دانشجو: فاطمه شریفی زاده
رشته:  علوم کامپیوتر

اساتید راهنما: دکتر محمد گنج تابش - دکتر عباس نوذری دالینی

زمان: روز شنبه 1399/07/12 ساعت 09:30

چکیده:

سیستم بینایی انسان شامل سلسله‌مراتبی از ماژول‌ها برای بازشناسی اشیا در سطوح طبقه‌بندی فرانگر، پایه و فرونگر است. طی دهه‌های گذشته،  مدل‌های محاسباتی بسیاری معرفی شده‌اند که پردازش سلسله‌مراتبی پیشرو در قشر بینایی مغز را شبیه‌سازی می‌کنند، اما بسیاری از مشخصه‌های سیستم بینایی، مانند سیگنال‌های بالا به پایین و توجه در این مدل‌ها نادیده گرفته شده‌اند.   سیگنال‌های بالا به پایین موجب تسهیل پردازش پایین به بالای اطلاعات بینایی در تجزیه و تحلیل قشر مغز برای بازشناسی اشیا می‌شود.  در این رساله، دو مدل محاسباتی برای بازشناسی اشیا در سطوح مختلف طبقه‌بندی ارائه می‌شود که تاثیر سیگنال‌های بالا به پایین در پردازش سلسله‌مراتبی سیستم بینایی را شبیه‌سازی می‌کنند.  استفاده از سیگنال بالا به پایین در پردازش پایین به بالای تصویر ورودی، باعث می‌شود که نه تنها مقبولیت زیستی مدل‌های پیشنهادی بیشتر شود، بلکه کارایی آنها نیز در سطوح  مختلف طبقه‌بندی و هم‌چنین طبقه‌بندی‌های پیچیده افزایش ‌یابد.  سیگنال‌های بالا به پایین یک دانش پیشین و اطلاعات کلی در مورد فضای ورودی مساله فراهم می‌کنند، که می‌تواند به حل مسایل پیچیده بازشناسی اشیا  کمک کند. همچنین،  برای افزایش مقبولیت زیستی و الهام‌پذیری از سیستم یادگیری قشر بینایی،  از شبکه‌های عصبی ضربه‌ای مجهز به قانون یادگیری تقویتی در سطوح طبقه‌بندی  مختلف استفاده شده است.


 

آدرس کوتاه :