غربالگری عصاره کشت اکتینومایست ها برای یافتن ترکیبات موثر بر کلسیفیکاسیون سلولی / فاطمه سلیمی

غربالگری عصاره کشت اکتینومایست ها برای یافتن ترکیبات موثر بر کلسیفیکاسیون سلولی / فاطمه سلیمی


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده زیست شناسی

عنوان:
غربالگری عصاره کشت اکتینومایست ها برای یافتن ترکیبات موثر بر کلسیفیکاسیون سلولی
دانشجو : فاطمه سلیمی
رشته: میکروبیولوژی
استاد راهنما : آقای دکتر جواد حامدی
اساتید مشاور: خانم دکتر فاطمه محمدی پناه، خانم دکتر الهه متوسلی
زمان: 1396/6/28 - ساعت 13 تا 15
مکان: آمفی تئاتر بخش میکروبیولوژی

آدرس کوتاه :