فاز سوم تأیید الکترونیکی استادان راهنما و مشاور و داور در صورتجلسات دفاعیه در سامانه آموزش راه‌اندازی شد

فاز سوم تأیید الکترونیکی استادان راهنما و مشاور و داور در صورتجلسات دفاعیه در سامانه آموزش راه‌اندازی شد


فاز سوم تأیید الکترونیکی استادان راهنما و مشاور و داور در صورتجلسات دفاعیه در سامانه آموزش راه‌اندازی شده‌است. در این فرآیند با ساده‌سازی مراحل، استادان داور خارج از دانشگاه نیز با دریافت ایمیل و پیامک رمز یک بار مصرف می‌توانند صورتجلسات دفاعیه دانشجویان را ملاحظه و تأیید الکترونیکی نمایند. ضروری است که در زمان برگزاری جلسات دفاع، نمایندگان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان آموزش به سامانه آموزش لاگین شده و درخواست دفاع دانشجویان را تأیید نمایند تا سایر اعضای هیأت داوران نیز بتوانند در همان زمان تأییدات الکترونیکی را انجام دهند.

-دستورالعمل امضای الکترونیکی صورتجلسات دفاعیه

-راهنمای نماینده تحصیلات تکمیلی

-راهنمای استاد داور

 -فیلم آموزشی

 

آدرس کوتاه :