فراخوان ثبت نام نهمین کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه «دانشجویان دکتری»

فراخوان ثبت نام نهمین کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه «دانشجویان دکتری»


نهمین کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه «دانشجویان دکتری» در روز چهار شنبه مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۴۰۳‬ از ساعت ۰۰/‏۸‬ الی ۳۰/‏۱۴ به صورت حضوری در سالن دهشور دانشکدگان علوم برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه رایگان است و در پایان گواهی شرکت صادر می‌گردد.

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نیز مجاز به شرکت در کارگاه می‌باشند.

خواهشمند است جهت شرکت در این کارگاه تا قبل از پایان وقت اداری (ساعت ۱۵) روز دو شنبه ۳۱/‏۰۲/‏۴۰۳ یک ایمیل با موضوع «شرکت در نهمین‬ کارگاه اخلاق در پژوهش» حاوی اطلاعات خود شامل نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی، رشته، آدرس ایمیل و نام استاد راهنما به آدرس research.ut1401@gmail.com ارسال نمایند.

 

امکان حضور در کلاس فقط برای کسانی که تا پایان وقت اداری دوشنبه ۳۱/‏۰۲/‏۴۰۳ ایمیل ارسال نمایند، مقدور است.

 

آدرس کوتاه :