فضازمان های دوسیترگونه و بررسی ویژگی های آنها / جواد کوه بر

فضازمان های دوسیترگونه و بررسی ویژگی های آنها / جواد کوه بر


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده فیزیک

 

عنوان: فضازمان های دوسیترگونه و بررسی ویژگی های آنها

نام دانشجو : جواد کوه بر

رشته:  فیزیک گرانش

 

نام استاد راهنما : دکتر محمد نوری-زنوز

 

زمان :چهارشنبه 1396/6/26 ساعت 17

مکان: اتاق سمینار، طبق سوم

چکیده:

در این رساله برخی از حلهای خلا معادلات میدان اینشتین در حضور ثابت کیهان شناسی (حل های دوسیترگونه) را در نظر گرفته و به بررسی ویژگی های آنها می پردازیم. به کمک فرمالیسم جداسازی 1+3 فضازمانهای مانا و با استفاده از فرم شبه-ماکسولی معادلات اینشتین (الکترومغناطوگرانش) یک تعریف جدید از فضازمان ایستا برحسب آنها ارایه می دهیم و از یک چشم انداز جدید به حلهای دوسیترگونه می نگریم، که نشان می دهد، یک سیال کامل درسیستم مختصات غیرهمراه منبع فضازمان ایستا است، تنها اگرمعادله حالت آن انرژی تاریک باشد. سپس با درنظرگرفتن فضازمانهای ایستای دوسیترگونه با تقارن های مختلف ونسخه دینامیکی آنها به این پرسش  پاسخ میدهیم که: چرا فضازمان های دوسیتر گونه متفاوتی وجود دارد؟ نشان میدهیم جمله هندسی Agij  یک جایگزین برای سیال کامل با معادله حالت انرژی تاریک است که این مانعی برای روشن شدن نقش اساسی سرعت سیال در تعریف سیستم مختصات (همراه) ارجح در حلهای دوسیترگونه گوناگون می شود.

آدرس کوتاه :