قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر


به اطلاع دانشجویان گرامی شاهد و ایثارگر پردیس علوم می رساند جهت تشکیل پرونده به ساختمان اصلی پردیس علوم، طبقه دوم، دفترمعاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایند.

پیامد ناشی از عدم مراجعه برعهده دانشجو می باشد.

آدرس کوتاه :