قابل توجه متقاضیان بورس کارشناسی ارشد و دکتری دولت روسیه

به اطلاع متقاضیان بورس کارشناسی ارشد و دکتری دولت روسیه می رساند

متقاضیان نام و نام خانوادگی و مقطع مورد نظر را تا قبل از بیستم اردیبهشت ماه به آدرس intsci@ut.ac.ir ایمیل نمایند.

آدرس کوتاه :