قوانین برگزاری امتحانات پردیس علوم

قوانین برگزاری امتحانات پردیس علوم


قوانین برگزاری امتحانات پردیس علوم

 

1- ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور فعالیت در کلاس انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد. مدرس هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس می باشد.

2- بر گزاری امتحانات پایان نیمسال برای هر درس در بازه امتحانات ( طبق تقویم آموزشی دانشگاه ) الزامی است.

3- حضور استاد درس مربوطه در جلسات امتحانی الزامی است .

4- دانشجو باید در کلیه جلسات امتحان در راس ساعت مقرر که زمان آن توسط دانشکده اعلام شده است شرکت نماید.

5- غیبت در جلسات امتحان موجب درج نمره صفر برای  درس  مذکور در  کارنامه  دانشجو می شود.

6- برگزاری جلسه امتحان مجدد برای یک درس ممنوع است.

7- در صورت تایید تخلف در جلسه امتحان توسط شورای  انضباطی دانشگاه نمره 25 /. برای درس مذکور در کارنامه دانشجو درج می گردد.

8-دانشجو تا زمانی که لیست حضور و غیاب درس را امضاء نکرده باشد مجاز به ترک جلسه امتحانی نیست. ملاک حضور در جلسه امتحان امضاء این لیست توسط دانشجو به همراه تایید کارشناس آموزش می باشد.

9- همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان الزامی است.

10- داشتن هر گونه نوشته جزوه یادداشت جزوه و کتاب ( مرتبط یا غیر مرتبط به امتحان بدون تایید استاد درس در جلسه امتحان غیر قانونی و تقلب محسوب می گردد.

11- روشن بودن گوشی تلفن همراه در جلسه امتحان تقلب محسوب می گردد.

12- استفاده کردن از گوشی تلفن همراه به عنوان ماشین حساب مجاز نمی باشد.

13- رعایت نظم و مقررات جلسه امتحان الزامی است.

 

                                                                   معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  پردیس علوم

 

 

آدرس کوتاه :