لیست برنامه امتحانی مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی (96-95) - دانشکده زیست‌شناسی

لیست برنامه امتحانی مقاطع تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی (96-95) - دانشکده زیست‌شناسی


­­­مقطع کارشناسی‌ارشد

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم سلولی ‌و‌ ملکولی

کارشناسی‌ارشد

1

اصول و روشهای سلولی و ملکولی

 

 

 

 

 

دکتر معتمد-دکتر الهی-دکتر حسن زاده-دکترامینی نسب-دکترعرب نجفی

شنبه

20/3/96

10-8

7

2

فرایند های تنظیمی و ترارسانی

 

 

 

 

 

دکتر عرب نجفی

دوشنبه

22/3/96

10-8

7

3

ساختار ماکروملکول های زیستی

 

 

 

 

 

دکتر امینی نسب

شنبه

3/4/96

10-8

7

4

آنزیم شناسی

 

 

 

 

 

دکتر حبیبی

شنبه

27/3/96

10-8

7

5

سازو کارهای سلولی و ملکولی سرطان

 

 

 

 

 

دکتر عرب نجفی

دوشنبه

29/3/96

10-8

7

6

زیست شناسی پرتوی ملکولی

 

 

 

 

 

دکتر زرگر

چهارشنبه

31/3/96

10-8

7

زیست‌فناوری میکروبی

کارشناسی‌ارشد

1

بیوتکنولوژی پروتئین

 

 

 

 

 

دکتر حبیبی

شنبه

20/3/96

10-8

8

2

روش ها در زیست فناوری

 

 

 

 

 

دکتر محمدی پناه

دوشنبه

22/3/96

10-8

8

3

زیست فناوری قارچ ها

 

 

 

 

 

دکتر مقیمی

 شنبه

3/4/96

10-8

8

4

زیست فناوری دارویی

 

 

 

 

 

دکتر حامدی

شنبه

27/3/96

10-8

8

5

مهندسی بیو شیمی

 

 

 

 

 

دکتر یزدیان

دوشنبه

29/3/96

10-8

8

6

مهندسی ژنتیک یوکاریوتها

 

 

 

 

 

دکتر الهی

چهارشنبه

31/3/96

10-8

8

                                           
 

علوم گیاهی سیستماتیک

کارشناسی‌ارشد

1

بوم شناسی گیاهی پیشرفته

 

 

 

 

 

دکتر فلاحتی

شنبه

20/3/96

10-8

2

2

تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی

 

 

 

 

 

دکتر مهدقلی

دوشنبه

22/3/96

10-8

2

3

یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته

 

 

 

 

 

دکتر زارع

شنبه

27/3/96

10-8

2

4

فلور ایران

 

 

 

 

 

دکتر عطار

دوشنبه

29/3/96

10-8

هرباریوم

5

سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی

 

1

فیزیولوژی هالوفیت ها

 

 

 

 

 

دکتر نیکنام

شنبه

20/3/96

12-10

2

2

سازو کارهای مولکولی فتو سنتز

 

 

 

 

 

دکتر ابراهیم زاده

دوشنبه

22/3/96

12-10

2

3

یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته

 

 

 

 

 

دکتر زارع

شنبه

27/3/96

10-8

2

4

زیست شناسی مولکولی تکامل

 

 

 

 

 

دکتر یزدان بخش

دو شنبه

29/3/96

12-10

2

5

سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

 

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم جانوری فیزیولوژی

 

کارشناسی‌ارشد

1

اندام زایی در مهره داران

 

 

 

 

 

دکتر زینلی

شنبه

20/3/96

12-10

7

 

2

تشریح مقایسه ای مهره داران

 

 

 

 

 

دکتر ساری

دوشنبه

22/3/96

12-10

7

 

3

نوروفیزولوژی رفتار

 

 

 

 

 

دکتر رضایوف

شنبه

27/3/96

12-10

4

 

4

کشت سلول و بافت

 

 

 

 

 

دکتر سپهری

دو شنبه

29/3/96

12-10

4

 

5

آزمایشگاه کشت سلول و بافت(  شهریه دار)

حذف

 

 

 

 

حذف

 

 

 

 

 

6

فیزیولوژی غشاء

 

 

 

 

 

دکتر سپهری

چهارشنبه

31/3/96

12-10

4

 

7

سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم جانوری- بیو سیستماتیک

 

           ارشد

1

اندام زایی در مهره داران

 

 

 

 

 

دکتر زینلی

شنبه

20/3/96

12-10

7

 

2

تشریح مقایسه ای مهره داران

 

 

 

 

 

دکتر ساری

دوشنبه

22/3/96

12-10

7

 

3

جنین شناسی مقایسه ای

 

 

 

 

 

دکتر زینلی

پنج شنبه

1/4/96

12-10

7

 

4

اصول رده بندی فیلو ژنتیک

 

 

 

 

 

دکتر ملک-دکتر سیدی

شنبه

27/3/96

12-10

7

 

5

گونه و گونه زایی

 

 

 

 

 

دکتر رحیمیان-دکتر ندرلو

دوشنبه

29/3/96

12-10

7

 

6

روش تحقیق و ارائه نتایج در زیست شناسی

 

 

 

 

 

دکتر ندرلودکترساری

چهارشنبه

31/3/96

12-10

7

                               
 

 

 

علوم جانوری – تکوین

 

             ‌ارشد

1

اندام زایی در مهره داران

 

 

 

 

 

دکتر زینلی

شنبه

20/3/96

12-10

7

 

2

تشریح مقایسه ای مهره داران

 

 

 

 

 

دکتر ساری

دوشنبه

22/3/96

12-10

7

 

3

جنین شناسی مقایسه ای

 

 

 

 

 

دکتر زینلی

پنج شنبه

1/4/96

12-10

7

 

4

نوروبیولوژی تکوینی

 

 

 

 

 

دکتر تفرشی

شنبه

27/3/96

12-10

8

 

5

ایمنی شناسی مولکولی

 

 

 

 

 

دکتر حسین

دوشنبه

29/3/96

12-10

8

 

6

سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

مقطع

ردیف

نام ونوع درس

تعداد

واحد

شماره

درس

زمان و محل تشکیل کلاس

نام استاد

زمان و محل برگزاری امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

علوم سلولی و مولکولی

دکتری

1

روشهای تعیین ساختار ماکروملکولها

 

 

 

 

 

دکتر حبیبی- دکتر زرگر

شنبه

20/3/96

10-8

4

2

گیرند های درون سلولی در تکثیر و تمایز

 

 

 

 

 

دکتر صفریان

شنبه

3/4/96

10-8

4

3

تنظیم اپی ژنتیکی تکوین ---حذف 

حذف 

حذف 

حذف 

حذف 

حذف 

دکتر حسن زاده

 

 

 

 

4

مباحث ویژه علوم سلولی و ملکولی

 

 

 

 

 

دکتر صفریان دکتر حبیبی

دوشنبه

29/3/96

10-8

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیستماتیک گیاهی

دکتری

1

ژئو بوتانی بیایان ها ی ایران

 

 

 

 

 

دکتر آخانی

شنبه

20/3/96

12-10

5

2

آرایه شناسی مولکولی گیاهی

 

 

 

 

 

دکتر زارع

شنبه

27/3/96

12-10

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیوسیستماتیک جانوری

دکتری

1

روش ها در بیوسیستماتیک -  آزمایشگاه

 

 

 

 

 

دکترساری-دکترملک-دکترسیدی-دکترندرلو

درس عملی می باشد و امتحان تئوری ندارد . 

2

تکامل همراه

 

 

 

 

 

دکتررحیمیان-دکترصبوری

شنبه

27/3/96

12-10

6

3

سمینار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتحان درس ایمنی در آزمایشگاه روز 27/3/96  ساعت 16-14  کلاس 331 ( طبقه سوم دانشکده زمین شناسی )  برگزار  می گردد .

 

محل برگزاری امتحانات : ( طبقه سوم پردیس علوم روبه روی کتابخانه پردیس علوم می باشد )

 

آدرس کوتاه :