نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست هیئت علمی پردیس علوم - همه - 2

لیست هیئت علمی پردیس علوم - همه - 2


 

ردیف نام خانوادگی نام دانشکده رتبه علمی شماره تماس آدرس الکترنیک
1 ابراهیم نجف آبادی هاجر دانشکده فیزیک‌ استادیار 8619 hebrahim@ut.ac.ir
2 احمدی ناهید دانشکده فیزیک‌ استادیار 8656 nahmadi@ut.ac.ir
3 اخباری کامران دانشکده شیمی‌ استادیار 3734 akhbari.k@ut.ac.ir
4 ادیب مهدی دانشکده شیمی‌ استاد 3736 madib@ut.ac.ir
5 ارضی عزت اله دانشکده فیزیک‌ استاد 8619 arzi@ut.ac.ir
6 اسد صدیقه بیوتکنولوژی‌ استادیار 66413835 asad@ut.ac.ir
7 اسدی محمدباقر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشیار 2484 mb.asadi@ut.ac.ir
8 اسماعیلی داریوش دانشکده زمین‌ شناسی‌ استاد 3733 dsmaeili@ut.ac.ir
9 افتخاری مهابادی سمانه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 2915 seftekhari@ut.ac.ir
10 الهی الهه دانشکده زیست‌ شناسی‌ استاد 3561 elaheelahi@ut.ac.ir
11 الیاسی محسن دانشکده زمین‌ شناسی‌ دانشیار 2469 meliasi@ut.ac.ir
12 امیری احمد دانشکده شیمی‌ استادیار 3734 ahmadamiri@ut.ac.ir
13 امینی سیدمرتضی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 2915 morteza.amini@ut.ac.ir
14 امینی عبدالحسین دانشکده زمین‌ شناسی‌ استاد 2485 ahamini@ut.ac.ir
15 امینی نسب مهریار دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 2293 amininasab@ut.ac.ir
16 آخانی سنجانی حسین دانشکده زیست‌ شناسی‌ استاد 3638 hkhani@ut.ac.ir
17 آقامیر سیدمجتبی فرزین دانشکده فیزیک‌ استاد 8603 aghamir@ut.ac.ir
18 آموزگار محمدعلی دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 3557 amoozegar@ut.ac.ir
19 آیت اله زاده شیرازی فاطمه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشیار 2620 f.a.z.shirazi@ut.ac.ir
20 باباعلی باقر دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 2627 babaali@ut.ac.ir
21 بایگان شهریار دانشکده فیزیک‌ استاد 8626 bayegan@ut.ac.ir
22 بخشنده بهناز بیوتکنولوژی‌ استادیار 66413835 b.bakhshandeh@ut.ac.ir
23 برقی محمدعلی دانشکده شیمی‌ استاد 2614 barghi.ali@ut.ac.ir
24 بدیعی علیرضا دانشکده زمین‌ شناسی‌ مربی 2619 abadiei@ut.ac.ir
25 بنائی مقدم علی محمد دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 3314 am_banaei@ut.ac.ir
26 به نژاد حسن دانشکده شیمی‌ دانشیار 3639 h.behnejad@ut.ac.ir
27 پارسیان احمد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استاد 2624 aparsian@ut.ac.ir
28 پزشک حمید دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استاد 2917 pezeshk@ut.ac.ir
29 توسلی احمد دانشکده شیمی‌ دانشیار 3643 tavasoli.a@ut.ac.ir
30 توکلی وحید دانشکده زمین‌ شناسی‌ استادیار 2490 vtavakoli@ut.ac.ir
31 جعفر پور فرناز دانشکده شیمی‌ دانشیار 2480 jafarpour@ut.ac.ir
32 جواهری مجید دانشکده فیزیک‌ مربی 2628 mjavaheri@ut.ac.ir
33 چشمی اکبر دانشکده زمین‌ شناسی‌ استادیار 2722 a.cheshomi@ut.ac.ir
34 حاج امینی سعید دانشکده زمین‌ شناسی‌ مربی 3234 hajamini@ut.ac.ir
35 حامدی جواد دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 3556 jhamedi@ut.ac.ir
36 حبیبی رضائی مهران دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 2482 mhabibi@ut.ac.ir
37 حسن پور جعفر دانشکده زمین‌ شناسی‌ استادیار 3266 hassanpour@ut.ac.ir
38 حسن زاده وحیده دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 3390 vhassanzadeh@ut.ac.ir
39 حسنی خسرو دانشکده فیزیک‌ استادیار 8630 hassanikh@ut.ac.ir
40 حسین قمرتاج دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 2622 ghossein@ut.ac.ir
41 حقیقی فیروزه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 2613 fhaghighi@ut.ac.ir
42 حمزه لو مجید دانشکده شیمی‌ استادیار 2625 majhamzehlo@ut.ac.ir
43 خوئی سپیده دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 3659 khoee@ut.ac.ir
44 خواجه صالحانی مهدی دانشکده شیمی‌ استاد 2896 salehani@ut.ac.ir
45 درفشه محمدرضا دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استاد 2620 darafsheh@ut.ac.ir
46 درویش زاده مهدی رضا دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 2894 mdarvishzadeh@ut.ac.ir
47 دلدار صدیقه دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8617 sdeldar@ut.ac.ir
48 رحیم پوربناب حسین دانشکده زمین‌ شناسی‌ استاد 2487 rahimpor@ut.ac.ir
49 رحیمیان حسن دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 2629 h.rahimian@ut.ac.ir
50 رسولیان عمید دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 2897 amidrsln@ut.ac.ir
51 رشیدی رنجبر پرویز دانشکده شیمی‌ استاد 2726 parvizrashidi2@ut.ac.ir
52 رضاوند رضا دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 2915 rezavand@ut.ac.ir
53 رضایوف آمنه دانشکده زیست‌ شناسی‌ استاد 2483 arezayof@ut.ac.ir
54 رکنی لموکی غلامرضا دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشیار 2613 rokni@ut.ac.ir
55 رنجبران محسن دانشکده زمین‌ شناسی‌ استادیار 2490 m.ranjbaran@ut.ac.ir
56 زارع هادی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 2915 hadi.zare@ut.ac.ir
57 زارع مبارکه شاهین دانشکده زیست‌ شناسی‌ استاد 2482 shahinzarre@ut.ac.ir
58 زارع نهندی رحیم دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استاد 2894 rahimzn@ut.ac.ir
59 زرگر سیدجلال دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 3646 zargar@ut.ac.ir
60 زنوزی افسانه دانشکده شیمی‌ دانشیار 2988 zonouziafsaneh@ut.ac.ir
61 زینلی بهمن دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 3237 zeinalib@ut.ac.ir
62 ساجدی هدیه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 2915 hhsajedi@ut.ac.ir
63 ساری علی رضا دانشکده زیست‌ شناسی‌ استاد 2702 sari@ut.ac.ir
64 سبزرو حسین دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 3659 sabzrou@ut.ac.ir
65 سپهری حوری دانشکده زیست شناسی استاد 2626 hsepehri@ut.ac.ir
66 سپهری نیا رضا دانشکده فیزیک‌ استادیار 8617 sepehrinia@ut.ac.ir
67 سجادی هزاوه فرشته دانشکده زمین‌ شناسی‌ دانشیار 2892 sajjadi39@ut.ac.ir
68 سررشته داری فرخ دانشکده فیزیک‌ استادیار 8761 f.sarreshtedari@ut.ac.ir
69 سرشتی حسن دانشکده شیمی‌ استاد 3632 sereshti@ut.ac.ir
70 سلمکی یاسمن دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 3316 ysalmaki@ut.ac.ir
71 سلیمان نژاد ژانت دانشکده شیمی‌ دانشیار 2613 jsoleimannejad@ut.ac.ir
72 سلیمانی دامنه مجید دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشیار 3734 m.soleimani.d@ut.ac.ir
73 سهرابی بیدار عبداله دانشکده زمین‌ شناسی‌ استادیار 2985 asohrabi@ut.ac.ir
74 سوالونی هادی دانشکده فیزیک‌ استاد 8646 savaloni@ut.ac.ir
75 سیاوشی فریده دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 2460 siavashi@ut.ac.ir
76 سیدجعفری اولیائی نژاد احسان بیوتکنولوژی‌ استادیار 66413835 seyedjafari@ut.ac.ir
77 سیدی مرجان دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 2629 mseyyedi@ut.ac.ir
78 شاکری علی رضا دانشکده شیمی‌ دانشیار 3301 alireza.shakeri@ut.ac.ir
79 شایسته علیرضا دانشکده شیمی‌ دانشیار 3706 ashayesteh@ut.ac.ir
80 شجاعی باغینی علی دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8643 ashojai@ut.ac.ir
81 شجاعی باغینی فاطمه دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8628 fshojai@ut.ac.ir
82 شمه سوار سودابه دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 3250 shemehsavar@ut.ac.ir
83 شمیرانی فرزانه دانشکده شیمی‌ استاد 2481 fashemirani@ut.ac.ir
84 صابری عباس علی دانشکده فیزیک‌ استادیار 8633 ab.saberi@ut.ac.ir
85 صفریان شاهرخ دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 3312 ssafarian@ut.ac.ir
86 طوطی فرامرز دانشکده زمین‌ شناسی‌ استادیار 2715 ftutti@ut.ac.ir
87 عارفیان احسان دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 3314 arefian@ut.ac.ir
88 عامری رضا دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استاد 2615 rameri@ut.ac.ir
89 عباسی امیرمسعود دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8635 amabasi@ut.ac.ir
90 عباسی علیرضا دانشکده شیمی‌ دانشیار 3644 a_abbasi@ut.ac.ir
91 عبدی یاسر دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8610 y.abdi@ut.ac.ir
92 عرب نجفی سید محمود دانشکده زیست شناسی دانشیار 3648 najafim@khayam.ut.ac.ir
93 عطار فریده دانشکده زیست‌ شناسی‌ استاد 2968 faridehattar@ut.ac.ir
94 علی زاده مجید دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استادیار 2484 majidalizadeh@ut.ac.ir
95 علیزاده طاهر دانشکده شیمی‌ دانشیار 3301 talizadeh@ut.ac.ir
96 فرنیا سیدمرتضی دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 2476 mfarnia@ut.ac.ir
97 فرازمند علی دانشکده شیمی‌ دانشیار 3301 afarazmand@ut.ac.ir
98 فروتن معصومه دانشکده شیمی‌ دانشیار 2896 foroutan@ut.ac.ir
99 فریدبد فرنوش دانشکده شیمی‌ استادیار 3301 faridbodf@ut.ac.ir
100 فلاحتی عنبران محسن دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 3321 falahati@ut.ac.ir
101 فیجانی الهام دانشکده زمین‌ شناسی‌ استادیار 2722 efijani@ut.ac.ir
102 قائمی ناصر دانشکده زمین‌ شناسی‌ استاد 2913 nghaemi@ut.ac.ir
103 قاسمی نژادرائینی ابراهیم دانشکده شیمی‌ استادیار 3301 eghaseminejad@ut.ac.ir
104 قربان زاده عطا ملک دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8624 ghorbanzadeham@ut.ac.ir
105 قندی مهدی دانشکده شیمی‌ استاد 2250 mghandi@ut.ac.ir
106 کاشف نسیم دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 3558 kashefn@ut.ac.ir
107 کبیری رنانی محبوبه بیوتکنولوژی‌ استادیار 66413835 mkabiri@ut.ac.ir
108 کنعانیان علی دانشکده زمین‌ شناسی‌ استاد 2493 kananian@ut.ac.ir
109 کوهیان محمدآبادی عطااله دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8658 koohian@ut.ac.ir
110 کیان مهر ابراهیم دانشکده شیمی‌ دانشیار 2488 ekianmehr@ut.ac.ir
111 گنج تابش محمد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشیار 2897 mgtabesh@ut.ac.ir
112 گنجعلی محمدرضا دانشکده شیمی‌ استاد 2294 ganjali@ut.ac.ir
113 محسنی سجادی حسین دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8646 mohsenisad@ut.ac.ir
114 محمدنوری مرتضی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشیار 3250 mmnoori@ut.ac.ir
115 محمدی پناه فاطمه دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 3556 fmohammadipanah@ut.ac.ir
116 محمدی زاده محمدرضا دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8611 zadeh@ut.ac.ir
117 مدبری سروش دانشکده زمین‌ شناسی‌ استادیار 2985 modabber@ut.ac.ir
118 مدرس مجید دانشکده فیزیک‌ استاد 8633 mmodares@ut.ac.ir
119 مرعشی سیدامیر بیوتکنولوژی‌ استادیار 66413835 marashi@ut.ac.ir
120 مشفق حمیدرضا دانشکده فیزیک‌ استاد 8667 hmoshfegh@ut.ac.ir
121 معتمد نسرین دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 2472 nmotamed@ut.ac.ir
122 مقاری علی دانشکده شیمی‌ استاد 3307 maghari@ut.ac.ir
123 مقیمی حمید دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 3314 hmoghimi@ut.ac.ir
124 ملک معصومه دانشکده زیست‌ شناسی‌ استاد 2702 memalek@ut.ac.ir
125 منتصرکوهساری شیده دانشکده زیست‌ شناسی‌ دانشیار 3308 sh_montasser@ut.ac.ir
126 مهجورشفیعی مسعود دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8626 mmshafiei@ut.ac.ir
127 مهدوی حسین دانشکده شیمی‌ استاد 2725 hosinmahdavi@ut.ac.ir
128 میر نژاد حسن دانشکده زمین‌ شناسی‌ دانشیار 2959 hmirnejad@ut.ac.ir
129 میرمعصومی مسعود دانشکده زیست‌ شناسی‌ مربی 2492 mirmasoumi@ut.ac.ir
130 میری میر فائز دانشکده فیزیک‌ استادیار 8659 mirfaez_miri@ut.ac.ir
131 ندرلو رضا دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 2629 rnaderloo@ut.ac.ir
132 نعمتی خراط غازیانی علی دانشکده شیمی‌ استاد 2499 anemati@ut.ac.ir
133 نقیب زاده مشایخ ابراهیم دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر مربی 2484 e.mashayekh@ut.ac.ir
134 نهال  ارشمید دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8639 nahal@ut.ac.ir
135 نوذری دالینی عباس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشیار 2916 nowzari@ut.ac.ir
136 نوربالا تفتی مهدیار دانشکده فیزیک‌ استادیار 8762 mnoorbala@ut.ac.ir
137 نوروزی پرویز دانشکده شیمی‌ استاد 2294 pnorouzi@ut.ac.ir
138 نوری زنوز محمد دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8653 nouri@ut.ac.ir
139 نیرومند شجاع الدین دانشکده زمین‌ شناسی‌ استادیار 3266 niroomand@ut.ac.ir
140 نیکنام وحید دانشکده زیست‌ شناسی‌ استاد 3637 niknamv@ut.ac.ir
141 واعظ جوادی فاطمه دانشکده زمین‌ شناسی‌ استادیار 2959 vaezgavadi@ut.ac.ir
142 واعظ علائی سید مهدی دانشکده فیزیک‌ دانشیار 8642 smvaez@ut.ac.ir
143 یاسمی سیامک دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر استاد 2615 yassemi@ut.ac.ir
144 یزدان بخش نیما دانشکده زیست‌ شناسی‌ استادیار 3314 yazdanb@ut.ac.ir